10. sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 81. stavka 4. te članka 82. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tribunj (“Službeni glasnik Općine Tribunj“ 6/19, 7/20 i 2/21), predsjednik Općinskog vijeća Općine Tribunj sazvao je 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj za utorak, 29. ožujka 2022. godine u 15.00 sati.

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Tribunj u Tribunju, na adresi Zamalin 22.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tribunj za razdoblje od 2022. do 2028. godine,
 2. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Tribunj u 2021. godini i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Tribunj za 2021. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Tribunj u 2021. godini i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Tribunj za 2021. godinu,
 3. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Općine Tribunj u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Tribunj u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu,
 4. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Tribunj za 2022. godinu,
 5. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada na području Općine Tribunj u 2021. godini i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada na području Općine Tribunj u 2021. godini,
 6. Prijedlog Zaključka o umanjenju naknade za davanje koncesijskih odobrenja u 2022. godini,
 7. Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Tribunj,
 8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u „Projekt rekonstrukcije, sanacije i uređenja Spomen parka Palim borcima“,
 9. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Maslina,
 10. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Socijalnog vijeća Općine Tribunj,
 11. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Tribunj za razdoblje od 1. srpnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine i prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Tribunj za razdoblje od 1. srpnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine.

Prijedlog dopune dnevnog reda 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj:

12. Izvješće o radu davatelja javne usluge LEĆ d.o.o. za 2021. godinu i prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu davatelja javne usluge LEĆ d.o.o. za 2021. godinu.

Tonski zapis sjednice

Dokumenti

PRISTUPAČNOST