11. sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 81. stavka 4. te članka 82. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tribunj (“Službeni glasnik Općine Tribunj“ 6/19, 7/20 i 2/21), predsjednik Općinskog vijeća Općine Tribunj sazvao je 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj za utorak, 17. svibnja 2022. godine u 16.30 sati.

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Tribunj u Tribunju, na adresi Zamalin 22, II kat.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1. Prijedlog Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Tribunj,
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu,
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na području općine Tribunj,
4. Prijedlog Odluke o uvjetima kretanja dostavnih vozila i vozila s dozvolom u pješačkoj zoni ulice Lokvice u Tribunju,
5. Prijedlog Odluke o uvjetima kretanja dostavnih vozila i vozila s dozvolom u ulicama Badnje, Donja riva, Punta i Gornja riva u Tribunju,
6. Prijedlog Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj,
7. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Plana upisa djece u Dječji vrtić Maslina za pedagošku godinu 2022./2023.,
8. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Maslina za 2021. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Maslina za 2021. godinu,
9. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tribunj za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine,
10. Izvješće o izvršenju Programa sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu na području Općine Tribunj za 2021. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća,
11. Izvješće o izvršenju Programa razvoja civilnog društva na području Općine Tribunj za 2021. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća,
12. Izvješće o izvršenju Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja na području Općine Tribunj za 2021. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća,
13. Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2021. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća,
14. Izvješće o izvršenju Programa zdravstva Općine Tribunj za 2021. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća,
15. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj za 2021. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća,
16. Izvješće o izvršenju Programa prostornog uređenja i unaprjeđenja stanovanja na području Općine Tribunj za 2021. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća,
17. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj za 2021. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća,
18. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Šibenik za 2021. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća,
19. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata iz 2021. godine u Proračun Općine Tribunj za 2022. godinu,
20. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tribunj za 2022. godinu,
21. Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske zalihe Općine Tribunj za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava iz proračunske zalihe Općine Tribunj za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine,
22. Izvješće o poslovanju i financijsko izvješće tvrtke Mjesno poduzeće d.o.o. za razdoblje od 1. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine i Zaključak o primanju na znanje Izvješća.

Prijedlog dopune dnevnog reda 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj:

23. Zahtjev za osnivanje prava služnosti puta na teret nekretnine u vlasništvu Općine Tribunj označene kao čest.zem. 146/59 K.O. Tribunj, u korist nekretnine označene kao čest.zem. 146/14 K.O. Tribunj.

 

 

Ostale dokumente koji zbog svoje opsežnosti nisu mogli biti objavljeni na uobičajen način, možete preuzeti na linkovima:

6.b. Konačni prijedlog Plana.pdf https://drive.google.com/file/d/1_sw2bDPdQLlAjphlQKX_BMX9a5KhRKwH/view?usp=sharing

6.c.1. Korištenje i namjena površina.pdf https://drive.google.com/file/d/1wbxUpD95RaejSuiJJL11e7WVr5hHDqh3/view?usp=sharing

6.d. 2.1.Prometna i ulična mreža.pdf https://drive.google.com/file/d/1ETf13oBsSGjh_dYITkFQCmRHzYGcKcAf/view?usp=sharing

6.e. 2.2.Mreže elektroničkih komunikacija, elektroopskrbe i plinoopskrbe.pdf https://drive.google.com/file/d/1MEVm2Z4Xhz2VJGo9Vf2uAy-l4xpyFsnP/view?usp=sharing

6.f. 2.3. Mreže vodoopskrbe i odvodnje otpadnih sanitarnih voda.pdf https://drive.google.com/file/d/145j9dVwI-4nuef7838MTqmMOD90eVwVz/view?usp=sharing

6.g. 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina.pdf https://drive.google.com/file/d/1CNvvwUFJvloSAN3qtgVnpn2Mmx1Ao_wj/view?usp=sharing

6.h. Način i uvjeti gradnje.pdf https://drive.google.com/file/d/1cPScZzYbRRXxP6NHXmNr_OFXnGSDRpuy/view?usp=sharing

22.b. GFI 2018.pdf https://drive.google.com/file/d/1trhGtHprJgfLI4lzCnZnmRdln6K9w9J5/view?usp=sharing

22.c. GFI 2019.pdf https://drive.google.com/file/d/1afUFUVmxhsl97iSnrzFacFvB-TOKcTZK/view?usp=sharing

22.d. GFI 2020.pdf https://drive.google.com/file/d/1UKJJ8W2yHUmk9k89HCpkf8LbxLAqPYgX/view?usp=sharing

22.e. GFI 2021.pdf https://drive.google.com/file/d/1ZltB83TspaeYPafFwacT44z86VXHDGN4/view?usp=sharing

 

Tonski zapis sjednice – 1. dio

 

Tonski zapis sjednice – 2. dio

Dokumenti

PRISTUPAČNOST