16. sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 81. stavka 4. te članka 82. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tribunj (“Službeni glasnik Općine Tribunj“ 6/19, 7/20 i 2/21), predsjednik Općinskog vijeća Općine Tribunj sazvao je 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj za utorak, 27. prosinca 2022. godine u 10.00 sati.

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Tribunj u Tribunju, na adresi Zamalin 22.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

 1. Izvješće Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Tribunj – prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije,
 2. Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana Proračuna Općine Tribunj za 2022. godinu i Projekcije Proračuna za 2023. i 2024. godinu,
 3. Prijedlog I. izmjena Programa razvoja civilnog društva na području Općine Tribunj za 2022. godinu,
 4. Prijedlog I. izmjene Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja na području Općine Tribunj za 2022. godinu,
 5. Prijedlog I. izmjene Programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2022. godinu,
 6. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj za 2022. godinu,
 7. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj za 2022. godinu,
 8. Prijedlog I. izmjene Programa prostornog uređenja i unaprjeđenja stanovanja na području Općine Tribunj za 2022. godinu,
 9. Prijedlog I. izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu,
 10. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Tribunj za 2023. godinu,
 11. Prijedlog Odluke o produljenju važenja Strateškog razvojnog programa Općine Tribunj za razdoblje 2015.-2020.,
 12. Prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti na području Općine Tribunj za razdoblje od 2023. do 2025. godine,
 13. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti na području Općine Tribunj za 2023. godinu,
 14. Prijedlog Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tribunj,
 15. Prijedlog Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj,
 16. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tribunj za 2022. godinu,
 17. Prijedlog Plana Proračuna Općine Tribunj za 2023. godinu i Projekcije Proračuna za 2024. i 2025. godinu,
 18. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tribunj za 2023. godinu,
 19. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj za 2023. godinu,
 20. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj za 2023. godinu,
 21. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Šibenik za 2023. godinu,
 22. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu,
 23. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tribunj za 2023. godinu,
 24. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tribunj za 2023. godinu,
 25. Prijedlog Odluke o zakupu javnih površina na području Općine Tribunj.

 

Tonski zapis sjednice – 1. dio

 

Tonski zapis sjednice – 2.dio

 

Dokumenti

PRISTUPAČNOST