17. sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 81. stavka 4. te članka 82. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tribunj (“Službeni glasnik Općine Tribunj“ 6/19, 7/20 i 2/21), predsjednik Općinskog vijeća Općine Tribunj sazvao je 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj za ponedjeljak, 13. ožujka 2023. godine u 8:00 sati.

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Tribunj u Tribunju, na adresi Zamalin 22.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

 1. Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tribunj,
 2. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tribunj,
 3. Prijedlog Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika i načinu provođenja ocjenjivanja u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tribunj,
 4. Prijedlog Odluke o imenovanju ulica na području Općine Tribunj,
 5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tribunj za 2023. godinu,
 6. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Općine Tribunj u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Tribunj u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu,
 7. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Tribunj u 2022. godini i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Tribunj za 2022. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Tribunj u 2022. godini i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Tribunj za 2022. godinu,
 8. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada na području Općine Tribunj i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada na području Općine Tribunj u 2022. godini. ,
 9. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Tribunj za 2023. godinu,
 10. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području općine Tribunj,
 11. Prijedlog Odluke o visini zakupnine za korištenje javnih površina Općine Tribunj,
 12. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu općinske uprave Općine Tribunj.

Prijedlog dopune dnevnog reda 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj:

13. Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Tribunj za razdoblje od 1. srpnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine i prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Tribunj za razdoblje od 1. srpnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine,

14. Prijedlog Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Tribunj za realizaciju kapitalnog projekta Modernizacija sustava javne rasvjete.

 

Tonski zapis sjednice

 

Dokumenti

PRISTUPAČNOST