21. sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 81. stavka 4. te članka 82. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tribunj (“Službeni glasnik Općine Tribunj“ 6/19, 7/20 i 2/21), predsjednik Općinskog vijeća Općine Tribunj sazvao je 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj za četvrtak, 26. listopada 2023. godine u 8:00 sati.

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Tribunj u Tribunju, na adresi Zamalin 22.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

  1. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslina,
  2. Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika Općine Tribunj,
  3. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad i drugim pravima općinskog načelnika Općine Tribunj,
  4. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tribunj,
  5. Prijedlog Odluke o redu na pomorskom dobru,
  6. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tribunj,
  7. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Tribunj u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu.

 

Tonski zapis sjednice – 1. dio

 

Tonski zapis sjednice – 2. dio

Dokumenti

PRISTUPAČNOST