25. sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 81. i 82. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tribunj (“Službeni glasnik Općine Tribunj“ 6/19), predsjednik Općinskog vijeća sazvao je 25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj za ponedjeljak, 16. prosinca 2019. u 14.00 sati u prostorijama Općine Tribunj, Zamalin 22, u Tribunju.

 

Predloženi dnevni red:

 1. Prijedlog III. Izmjene i dopune plana Proračuna Općine Tribunj za 2019. godinu i Projekcije Proračuna Općine Tribunj za i 2021. godinu,
 2. Prijedlog III. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj u 2019. godini i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj u 2019. godini,
 3. Prijedlog Plana Proračuna Općine Tribunj za 2020. godinu i Projekcije Proračuna Općine Tribunj za i 2022. godinu,
 4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tribunj za 2020. godinu,
 5. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tribunju za 2020. godinu,
 6. Prijedlog Programa sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu koji djeluje na području Općine Tribunj za 2020. godinu – prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu koji djeluje na području Općine Tribunj za 2020. godinu,
 7. Prijedlog Programa razvoja civilnog društva na području Općine Tribunj za 2020. godinu – prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa razvoja civilnog društva na području Općine Tribunj za 2020. godinu,
 8. Prijedlog Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja Općine Tribunj za 2020. godinu -prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja Općine Tribunj za 2020. godinu,
 9. Prijedlog Programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2020. godinu – prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2020. godinu,
 10. Prijedlog Programa zdravstva Općine Tribunj za 2020. godinu – prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa zdravstva Općine Tribunj za 2020. godinu,
 11. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu – prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,
 12. Prijedlog Programa prostornog uređenja i unaprjeđenja stanovanja Općine Tribunj u 2020. godini – prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa prostornog uređenja i unaprjeđenja stanovanja Općine Tribunj u 2020. godini,
 13. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Tribunj za 2020. godinu – prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Tribunj za 2020. godinu,
 14. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Šibenik za 2020. godinu,
 15. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Tribunj,
 16. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti na području Općine Tribunj za 2020.,
 17. Prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti na području Općine Tribunj za razdoblje od 2020. do 2022. godine,
 18. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Tribunj za razdoblje od 2020. do 2023. godine,
 19. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tribunj za 2019. godinu i Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tribunj za 2019. godinu
 20. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tribunj za 2020. godinu,
 21. Prijedlog Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Tribunj.
 22. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje i uređenja rekreacijsko-poučne staze Zamalin – Sovlja te upravljanja i održavanja izgrađenog infrastrukturnog objekta („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 10/2014.).

Tonski zapis sjednice

Dokumenti

PRISTUPAČNOST