26. sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 81. stavka 4. i članka 82. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tribunj (“Službeni glasnik Općine Tribunj“ 6/19), predsjednik Općinskog vijeća Općine Tribunj sazvao je 26. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj za utorak, 31. ožujka 2020. u 17.00 sati.

Sjednica će se, sukladno Uputi za postupanje Ministarstva uprave Republike Hrvatske, KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1, od 13. ožujka 2020. godine, održati putem video konferencije, izjašnjavanjem putem e-maila, odnosno korištenjem drugih tehnologija za održavanje sastanaka na daljinu.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

 1. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopuni Statuta Općinskog vijeća Općine Tribunj,
 2. Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tribunj,
 3. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Tribunj za razdoblje od 1. srpnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Tribunj za razdoblje od 1. srpnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine,
 4. Izvješće o radu komunalnog i prometnog redara Općine Tribunj za razdoblje od 1. srpnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog i prometnog redara Općine Tribunj za razdoblje od 1. srpnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine,
 5. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Tribunj za 2019. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Tribunj za 2019. godinu,
 6. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada na području Općine Tribunj u 2019. godini i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada na području Općine Tribunj u 2019. godini,
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Tribunj,
 8. Prijedlog Izmjene Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti na području Općine Tribunj za razdoblje od 2020. do 2022. godine,
 9. Prijedlog Izmjene Godišnjeg plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti na području Općine Tribunj za 2020. godinu,
 10. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Tribunj za 2020. godinu,
 11. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Općine Tribunj u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Tribunj u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu,
 12. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Tribunj u 2019. godini i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara Općine Tribunj za 2019. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Tribunj u 2019. godini i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara Općine Tribunj za 2019. godinu.
 13. Prijedlog Odluke o razrješenju članice i imenovanju članice Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Tribunj,
 14. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi,
 15. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za imenovanje ulica i trgova Općine Tribunj,
 16. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Tribunj za 2020. godinu.

Prijedlog dopune dnevnog reda:

 • Izvješće o radu davatelja usluge LEĆ d.o.o. za 2019. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge LEĆ d.o.o. za 2019. godinu.

Tonski zapis sjednice

 

PRISTUPAČNOST