28. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TRIBUNJ

300 173 Općina Tribunj

Na temelju 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 81. stavka 4. te  članka 82. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tribunj (“Službeni glasnik Općine Tribunj“ 6/19, 7/20 i 2/21), predsjednik Općinskog vijeća Općine Tribunj sazvao je 28. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj za ponedjeljak, 27. svibnja 2024. godine u 16:00 sati.

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Tribunj u Tribunju, na adresi Zamalin 22.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu,
 2. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra nekretnine oznake čest.zem. 7688/2 K.O. Tribunj,
 3. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Tribunj,
 4. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za dodjelu dozvola za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Tribunj,
 5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tribunj za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine,
 6. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj za 2023. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj za 2023. godinu,
 7. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj za 2023. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj za 2023. godinu,
 8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Šibenik za 2023. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Šibenik za 2023. godinu,
 9. Izvješće o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu,
 10. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata iz 2023. godine u Proračun Općine Tribunj za 2024. godinu,
 11. Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava iz proračunske zalihe za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine,
 12. Prijedlog Odluke o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Tribunj,
 13. Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj povezanog s izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Tribunj.

Tonski zapis 28. sjednice.MP3

 

Dokumenti

PRISTUPAČNOST