3. sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 81. stavka 4. i članka 82. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tribunj (“Službeni glasnik Općine Tribunj“ 6/19, 7/20 i 2/21), predsjednik Općinskog vijeća Općine Tribunj sazvao je 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj za utorak, 27. srpnja 2021. u 15.00 sati.

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Tribunj u Tribunju, na adresi Zamalin 22.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1. Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana Proračuna Općine Tribunj za 2021. godinu i Projekcije Proračuna za 2022. i 2023. godinu,
2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tribunj za 2021. godinu,
3. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj za 2021. godinu,
4. Prijedlog I. izmjene Programa sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu na području Općine Tribunj za 2021. godinu,
5. Prijedlog I. izmjene i dopune Programa razvoja civilnog društva na području Općine Tribunj za 2021. godinu,
6. Prijedlog I. izmjene Programa razvoja i upravljanja sustavom vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda Općine Tribunj za 2021. godinu,
7. Prijedlog I. izmjene Programa socijalne skrbi na području Općine Tribunj za 2021. godinu,
8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tribunj,
9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uključivanju Općine Tribunj u inicijativu pokretanja lokalne akcijske grupe u ribarstvu na području Šibensko-kninske županije,
10. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine katastarski označene kao čest. zem. 866/4, čest. zem. 866/5, čest. zem. 933/2, čest.zem. 991/4, čest. zem. 992/2, čest. zem. 993 i čest. zem. 994, sve k.o. Letovanić,
11. Prijedlog Odluke o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Tribunj,
12. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji dijela nekretnina u vlasništvu Općine Tribunj,
13. Prijedlog Odluke o razrješenju vršiteljice dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića Maslina,
14. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Maslina,
15. Izvješće o radu davatelja javne usluge LEĆ d.o.o. za 2020. godinu – Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge LEĆ d.o.o. za 2020. godinu.

 

Tonski zapis sjednice – 1. dio

 

Tonski zapis sjednice – 2. dio

Dokumenti

PRISTUPAČNOST