32. sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 81. stavka 4. i članka 82. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tribunj (“Službeni glasnik Općine Tribunj“ 6/19 i 7/20), predsjednik Općinskog vijeća Općine Tribunj sazvao je 32. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj za ponedjeljak, 21. prosinca 2020. u 17.00 sati.

Sjednica će se održati u prostorijama Kulturnog centra Tribunj u Tribunju, na adresi Gornja riva 2.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1. Prijedlog II. izmjene i dopune Plana Proračuna Općine Tribunj za 2020. godinu i Projekcija Plana Proračuna za 2021. i 2022. godinu,
2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tribunj za 2020. godinu,
3. Prijedlog I. izmjene Programa sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu na području Općine Tribunj za 2020. godinu,
4. Prijedlog I. izmjene Programa razvoja civilnog društva na području Općine Tribunj za 2020. godinu,
5. Prijedlog I. izmjene Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja na području Općine Tribunj za 2020. godinu,
6. Prijedlog I. izmjene Programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2020. godinu,
7. Prijedlog I. izmjene Programa zdravstva Općine Tribunj za 2020. godinu,
8. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,
9. Prijedlog I. izmjene Programa prostornog uređenja i unapređenja stanovanja Općine Tribunj za 2020. godinu,
10. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj za 2020. godinu,
11. Prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću Mjesno poduzeće d.o.o.,
12. Prijedlog Plana proračuna Općine Tribunj za 2021. godinu i Projekcije Proračuna za 2022. i 2023. godinu,
13. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tribunj za 2021. godinu,
14. Prijedlog Programa sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu na području Općine Tribunj za 2021. godinu,
15. Prijedlog Programa razvoja civilnog društva na području Općine Tribunj za 2021. godinu,
16. Prijedlog Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja na području Općine Tribunj za 2021. godinu,
17. Prijedlog Programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2021. godinu,
18. Prijedlog Programa zdravstva Općine Tribunj za 2021. godinu,
19. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj za 2021. godinu,
20. Prijedlog Programa prostornog uređenja i unaprjeđenja stanovanja na području Općine Tribunj za 2021. godinu,
21. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj za 2021. godinu,
22. Prijedlog Programa razvoja i upravljanja sustavom vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda Općine Tribunj za 2021. godinu,
23. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Šibenik za 2021. godinu,
24. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tribunj za 2021. godinu,
25. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje sudaca porotnika u Županijski sud u Šibeniku,
26. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Maslina,
27. Prijedlog Odluke o osnivanju i pristupanju Općine Tribunj Udruzi „Papanodopulijana Tribunj“,
28. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Tribunj za 2021. godinu,
29. Prijedlog Plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti na području Općine Tribunj za 2021. godinu,
30. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Tribunj u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu,
31. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tribunj za 2020. godinu,
32. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tribunj za 2021. godinu.

 

Prijedlog dopune dnevnog reda 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj:

33. Prijedlog Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj,
34. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice na području Općine Tribunj.

Tonski zapis sjednice

PRISTUPAČNOST