35. sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 81. stavka 4. i članka 82. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tribunj (“Službeni glasnik Općine Tribunj“ 6/19, 7/20 i 2/21), predsjednik Općinskog vijeća Općine Tribunj sazvao je 35. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj za utorak, 23. ožujka 2021. u 16.30 sati.

Sjednica će se održati u prostorijama Kulturnog centra Tribunj u Tribunju, na adresi Gornja riva 2.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Tribunj,
2. Prijedlog Odluke o razrješenju privremene ravnateljice i imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića Maslina u Tribunju,
3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Maslina od roditelja-korisnika usluga,
4. Prijedlog Odluke o prodaji dijela nekretnina u vlasništvu Općine Tribunj putem javnog natječaja,
5. Prijedlog Odluke o odgodi plaćanja i umanjenju naknade za davanje koncesijskih odobrenja u 2021. godini kao mjere pomoći gospodarstvu uslijed negativnih posljedica koje epidemija bolesti COVID-19 ostavlja na poslovanje gospodarskih subjekata,
6. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Tribunj,
7. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada na području Općine Tribunj u 2020. godini i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada na području Općine Tribunj u 2020. godini,
8. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Općine Tribunj u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Tribunj u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu,
9. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Tribunj u 2020. godini i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine Tribunj za 2020. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Tribunj u 2020. godini i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine Tribunj za 2020. godinu,
10. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Tribunj za razdoblje od 1. srpnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine i prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Tribunj za razdoblje od 1. srpnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine,
11. Prijedlog Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na području općine Tribunj,
12. Prijedlog Odluke o uvjetima kretanja dostavnih vozila i vozila s dozvolom u ulicama Badnje, Donja riva, Punta i Gornja riva u Tribunju,
13. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tribunj za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine,
14. Izvješće o izvršenju Programa sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu koji djeluje na području Općine Tribunj za 2020. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu koji djeluje na području Općine Tribunj za 2020. godinu,
15. Izvješće o izvršenju Programa razvoja civilnog društva Općine Tribunj za 2020. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa razvoja civilnog društva Općine Tribunj za 2020. godinu,
16. Izvješće o izvršenju Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja na području Općine Tribunj za 2020. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja na području Općine Tribunj za 2020. godinu,
17. Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2020. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2020. godinu,
18. Izvješće o izvršenju Programa zdravstva Općine Tribunj za 2020. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa zdravstva Općine Tribunj za 2020. godinu,
19. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj za 2020. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj za 2020. godinu,
20. Izvješće o izvršenju Programa prostornog uređenja i unaprjeđenja stanovanja Općine Tribunj za 2020. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa prostornog uređenja i unaprjeđenja stanovanja Općine Tribunj za 2020. godinu,
21. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj za 2020. godinu i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj za 2020. godinu,
22. Izvješće o utrošku sredstava iz proračunske zalihe Općine Tribunj za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine i prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava iz proračunske zalihe Općine Tribunj za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine,
23. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata iz 2020. godine u Proračun Općine Tribunj za 2021. godinu.

 

Tonski zapis sjednice – 1. dio

 

Tonski zapis sjednice – 2. dio

Dokumenti

PRISTUPAČNOST