7. sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 81. stavka 4. i članka 82. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tribunj (“Službeni glasnik Općine Tribunj“ 6/19, 7/20 i 2/21), predsjednik Općinskog vijeća Općine Tribunj sazvao je 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj za srijedu, 22. prosinca 2021. u 13.00 sati.

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Tribunj u Tribunju, na adresi Zamalin 22.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1. Prijedlog II. izmjene i dopune Plana Proračuna Općine Tribunj za 2021. godinu i Projekcija Plana Proračuna za 2022. i 2023. godinu,
2. Prijedlog II. izmjene Programa sufinanciranja dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu na području Općine Tribunj za 2021. godinu,
3. Prijedlog II. izmjene Programa razvoja civilnog društva na području Općine Tribunj za 2021. godinu,
4. Prijedlog I. izmjena Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja na području Općine Tribunj za 2021. godinu,
5. Prijedlog II. izmjene Programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2021. godinu,
6. Prijedlog I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,
7. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj za 2021. godinu,
8. Prijedlog Plana Proračuna Općine Tribunj za 2022. godinu i Projekcije Proračuna za 2023. i 2024. godinu,
9. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Tribunj za 2022. godinu,
10. Prijedlog Programa razvoja civilnog društva na području Općine Tribunj za 2022. godinu,
11. Prijedlog Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja na području Općine Tribunj za 2022. godinu,
12. Prijedlog Programa socijalne skrbi Općine Tribunj za 2022. godinu,
13. Prijedlog Programa zdravstva Općine Tribunj za 2022. godinu,
14. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj za 2022. godinu,
15. Prijedlog Programa prostornog uređenja i unaprjeđenja stanovanja na području Općine Tribunj za 2022. godinu,
16. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Tribunj za 2022. godinu,
17. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Šibenik za 2022. godinu,
18. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu,
19. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tribunj za 2022. godinu,
20. Prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću Mjesno poduzeće d.o.o.,
21. Prijedlog Odluke o prodaji dijela nekretnine oznake čest. zem. 664/1 K.O. Tribunj u vlasništvu Općine Tribunj putem javnog natječaja,
22. Prijedlog Odluke o prodaji dijela nekretnine oznake čest. zem. 146/91 K.O. Tribunj, površine 137 m², u vlasništvu Općine Tribunj putem javnog natječaja,
23. Prijedlog Odluke o prodaji dijela nekretnine oznake 146/91 K.O. Tribunj, površine 55 m², u vlasništvu Općine Tribunj putem javnog natječaja,
24. Prijedlog Odluke o prodaji dijelova nekretnina oznake 146/18 i 146/67 K.O. Tribunj putem javnog natječaja,
25. Prijedlog Odluke o prodaji dijela nekretnine u vlasništvu Općine Tribunj (dio k.č.z. 146/91 K.O. Tribunj) izravnom pogodbom predlagateljima Goranu Novaku i Igoru Novaku,
26. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tribunj za 2021. godinu,
27. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tribunj za 2022. godinu,
28. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja Općine Tribunj za razdoblje 2021. – 2027. godine.

Prijedlog dopune dnevnog reda 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj:

29. Prijedlog o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Tribunj.

Tonski zapis sjednice – 1 dio:

 

Tonski zapis sjednice – 2 dio:

Dokumenti

PRISTUPAČNOST