8. sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 81. stavka 4. i članka 82. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tribunj (“Službeni glasnik Općine Tribunj“ 6/19, 7/20 i 2/21), predsjednik Općinskog vijeća Općine Tribunj sazvao je 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj za petak, 11. veljače 2022. godine u 15.00 sati.

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Tribunj u Tribunju, na adresi Zamalin 22.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

  1. Prijedlog Odluke o imenovanju ulica na području Općine Tribunj,
  2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Tribunj,
  3. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Općine Tribunj,
  4. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj,
  5. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji dijela nekretnine oznake 146/91 k.o. Tribunj površine 55 m² u vlasništvu Općine Tribunj,
  6. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji dijelova nekretnina oznake 146/18 i 146/67 k.o. Tribunj u vlasništvu Općine Tribunj,
  7. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslina.

Prijedlog dopune dnevnog reda 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Tribunj:

8. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tribunj.

 

Tonski zapis sjednice

Dokumenti

PRISTUPAČNOST