Donesena Odluka o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja Općine Tribunj za razdoblje 2021.-2027. i Odluka o početku postupka izrade Provedbenog programa Općine Tribunj za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. godine

300 173 Općina Tribunj

U prosincu 2017. godine donesen je Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17) kojim se po prvi put ujednačava i uređuje sustav strateškog planiranja Republike Hrvatske i upravljanje javnim politikama, odnosno priprema, izrada, provedba, izvješćivanje, praćenje provedbe i učinaka te vrednovanje akata strateškog planiranja za oblikovanje i provedbu javnih politika koje sukladno svojim nadležnostima izrađuju, donose i provode javna tijela.

Sustav strateškog planiranja temelji se na aktima strateškog planiranja koje donose Republika Hrvatska, jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave te na aktima strateškog planiranja koji su povezani s okvirom za gospodarsko upravljanje EU i korištenjem fondova EU.

Strategija razvoja Općine Tribunj za razdoblje 2021. – 2027. godine je plan razvoja, odnosno srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za jedinicu lokalne samouprave kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških i posebnih ciljeva iz akata strateškog planiranja nacionalne i regionalne razine. Navedeno pretpostavlja nužno osiguravanje hijerarhijske usklađenosti strateških akata nižeg reda sa aktima višeg reda, odnosno Strategija razvoja Općine Tribunj za razdoblje 2021. – 2027. godine sa Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (usvojena 5. veljače 2021. godine) te Planom razvoja Šibensko-kninske županije za razdoblje 2021. do 2027. godine (u postupku izrade).

Obvezni sadržaj plana razvoja utvrđen je Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 89/18) i obuhvaća kako slijedi:

  1. srednjoročnu viziju razvoja, usklađenu s relevantnim dugoročnim aktima strateškog planiranja,
  2. opis srednjoročnih razvojnih potreba i razvojnih potencijala,
  • opis prioriteta javne politike u srednjoročnom razdoblju,
  1. posebne ciljeve,
  2. popis ključnih pokazatelja ishoda (iz biblioteke pokazatelja) i ciljanih vrijednosti pokazatelja,
  3. terminski plan provedbe projekata od strateškog značaja s naznačenim ključnim koracima i rokovima u provedbi,
  • indikativni financijski plan s prikazom financijskih pretpostavki za provedbu posebnih ciljeva i projekata od strateškog značaja
  • usklađenost s Nacionalnom razvojnom strategijom, sektorskim i višesektorskim strategijama te dokumentima prostornog uređenja i
  1. okvir za praćenje i vrednovanje.

Temeljem članka 38. stavka 5. Zakona, izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave podnijelo je prijedlog za pokretanje postupka izrade Strategije razvoja Općine Tribunj za razdoblje od 2021.-2027. godine predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave.

Slijedom navedenoga, Općinsko vijeće Općine Tribunj na 7. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2021. godine donijelo je Odluku o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja Općine Tribunj za razdoblje od 2021.-2027. godine.

Odluka je objavljena u „Službenom glasniku Općine Tribunj“, broj 19/21, od  23. prosinca 2021. godine.

Dana, 11. travnja 2022. godine donesena je Odluka o početku postupka izrade Provedbenog programa Općine Tribunj za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. godine, objavljena u „Službenom glasniku Općine Tribunj“, broj 9/22, od  11. travnja 2022. godine.

PRISTUPAČNOST