Funkcije Jedinstvenog upravnog odjela

300 173 Općina Tribunj

Općina je jedinica lokalne samouprave i obuhvaća područje naselja Tribunj te otoke Logorun, Lukovnjak, Sovljak i Prišnjak. U svom djelokrugu obavlja poslove od lokalnog značaja koji se odnose na:

 • uređenje naselja i stanovanja
 • prostorno i urbanističko planiranje
 • komunalno gospodarstvo,
 • brigu o djeci,
 • socijalnu skrb,
 • primarnu zdravstvenu zaštitu,
 • odgoj i osnovno obrazovanje,
 • kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
 • zaštitu potrošača,
 • zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
 • protupožarnu i civilnu zaštitu,
 • promet na svom području i ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

U okviru samoupravnog djelokruga Općina Tribunj osigurava i obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba. Tijela Općine su: Općinsko vijeće i općinski načelnik.

Dan Općine Tribunj je 6. prosinca na blagdan Sv. Nikole koji se slavi kao općinski blagdan. Tijela Općine su: Općinsko vijeće i općinski načelnik.

U Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju se poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine određeni zakonom i drugim propisima i to posebice iz područja društvenih, komunalnih, gospodarskih i drugih djelatnosti od važnosti za razvitak Općine, te poslovi iz područja financija i računovodstva. Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnica, a sredstva za rad osiguravaju se iz proračuna Općine, Državnog proračuna te drugih prihoda, sukladno zakonima. Pročelnica ujedno obnaša i funkciju Povjerenice za etiku unutar Općine.

Općinski akti: Statut Općine Tribunj, Pravilnik o unutarnjem radu Općinske uprave te Etički kodeks službenika i namještenika Općine Tribunj.

PRISTUPAČNOST