II. PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ETIČKOG ODBORA I PREDSJEDNIKA I DVA ČLANA ODBORA ZA SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA ZA PROVEDBU KODEKSA PONAŠANJA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TRIBUNJ

300 173 Općina Tribunj

Predmet ovog II. Ponovljenog Javnog poziva je prikupljanje prijava kandidata za imenovanje:

  • predsjednika Etičkog odbora
  • predsjednika i dva člana Odbora za sprječavanje sukoba interesa.

Etički odbor je tijelo koje prati primjenu Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Tribunj (u daljnjem tekstu: Kodeksa ponašanja), provodi postupak zbog kršenja odredbi Kodeksa ponašanja koje se odnose na sprječavanje sukoba interesa, predlaže Općinskom vijeću donošenje odluke o usklađenosti postupanja općinskih vijećnika s Kodeksom ponašanja, predlaže Općinskom vijeću sankcije za općinske vijećnike za postupanja koja nisu u skladu s odredbama Kodeksa ponašanja koje se odnose na sprječavanje sukoba interesa, donosi smjernice o načelnim pitanjima vezanim uz sadržaj i primjenu Kodeksa ponašanja na vlastitu inicijativu ili na zahtjev općinskih vijećnika, promiče etičke standarde u obnašanju dužnosti u Općinskom vijeću, informira i daje savjete općinskim vijećnicima o pitanjima vezanim za očuvanje i jačanje njihova integriteta i moralnog ponašanja, pruža potporu u primjeni odredbi Kodeksa ponašanja, osobito u dijelu koji se odnosi na informiranje i edukaciju općinskih vijećnika u području primjene Kodeksa ponašanja te obavlja i druge poslove utvrđene Kodeksom ponašanja.

Etički odbor ima predsjednika i dva člana koje imenuje Općinsko vijeće Općine Tribunj. Predsjednik Etičkog odbora imenuje se na temelju javnog poziva iz reda osoba nedvojbenog javnog ugleda u lokalnoj zajednici.

 

Odbor za sprječavanje sukoba interesa je tijelo koje odlučuje u drugom stupnju o odlukama Općinskog vijeća o povredama Kodeksa ponašanja.

Odbor za sprječavanje sukoba interesa ima predsjednika i četiri člana koje imenuje Općinsko vijeće Općine Tribunj. Predsjednik i dva člana Odbora za sprječavanje sukoba interesa imenuju se na temelju javnog poziva iz reda osoba nedvojbenog javnog ugleda u lokalnoj zajednici.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave ovog II. Ponovljenog Javnog poziva na službenoj internetskoj stranici Općine Tribunj.

 

U nastavku preuzmite cjelokupni tekst Javnog poziva, kao i pripadajuće obrasce te izjavu.

PRISTUPAČNOST