Informacija o odluci donesenoj u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj

300 173 Općina Tribunj

KLASA: 351-03/20-01/2
URBROJ: 2182/20-04-21-15
Tribunj, 27. rujna 2021.

 

Na temelju članka 160. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 5. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), Jedinstveni upravni odjel Općine Tribunj, objavljuje

 

INFORMACIJU 

o odluci donesenoj u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj

Općina Tribunj je, u suradnji s Upravnim odjelom za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije, provela postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj.

U postupku ocjene utvrđeno je da provedba III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš na osnovi čega je donesena Odluka o neprovođenju strateške procjene utjecaja na okoliš III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj, KLASA: 351-03/20-01/2, URBROJ: 2182/20-03-21-14, od 24. rujna 2021. godine.

Ova informacija objavit će se na Oglasnoj ploči Općine Tribunj i na službenim internetskim stranicama Općine Tribunj www.tribunj.hr.

PROČELNICA

Davorka Brajković, dipl.iur.

PRISTUPAČNOST