Informiranje o projektu Izgradnja i opremanje odgojno-obrazovne građevine – dječjeg vrtića u Tribunju

300 173 Općina Tribunj

PROJEKT IZGRADNJA I OPREMANJE ODGOJNO-OBRAZOVNE GRAĐEVINE – DJEČJEG VRTIĆA U TRIBUNJU

Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

 

OPIS PROJEKTA:

Projektom je predviđena izgradnja i opremanje odgojno-obrazovne građevine – dječjeg vrtića u Tribunju na čest.zem. 674/12 k.o. Tribunj kao prvog dječjeg vrtića na području Tribunja koji omogućava kvalitetno ostvarivanje programa predškolskog odgoja za 72 djece.

U vremenskom razdoblju od 2009. do 2018. vidljivo je da je broj djece upisane u vrtić u Tribunju narastao sa 40 na 63 djece. Tijekom cijelog tog razdoblja predškolski odgoj se dijelom organizirao i u neadekvatnom prostoru u privatnom vlasništvu. Realizacijom projekta uskladit će se prostorni i tehnički uvjeti predškolskog odgoja u Tribunju s potrebama sve većeg broja djece te propisanim Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja. Poboljšanje uvjeta u dječjem vrtiću doprinijeti će kvalitetnijem provođenju programa odgoja i obrazovanja što će stvoriti preduvjete za razvoj Općine Tribunj budući da će novoizgrađeni vrtić biti u potpunosti opremljen te će veličinom svojih prostorija za boravak djece i brojem odgojitelja odgovarati potrebama djece i pedagoškim standardima. Kvalitetniji prostor vrtića i kvalitetnija briga za djecu doprinijeti će većem ostanku stanovnika na području Tribunja te poticati doseljavanje novih mladih obitelji.

Ciljevi provedbe projekta su poboljšanje lokalnih temeljnih usluga na području Općine Tribunj, unaprjeđenje kvalitete predškolskog odgoja i naobrazbe na području županije i Općine Tribunj, povećanje prostornih, tehničkih i ljudskih kapaciteta kroz izgradnju, opremanje dječjeg vrtića i zapošljavanje obrazovnog kadra, osiguravanje pristupa vrtiću slabo pokretnoj djeci i roditeljima te osobama s invaliditetom, kao i dječjim kolicima, smanjenje nezaposlenosti i povećanje životnog standarda,te stvaranje preduvjeta za daljnji rast i razvoj zajednice na način da se stvore uvjeti za povratak i ostanak mladih obitelji na području Općine Tribunj.

Očekivani rezultati projekta su izgrađen prvi dječji vrtić na području Tribunja koji omogućava kvalitetno ostvarivanje programa predškolskog odgoja za 72 djece, poboljšani odgojno-obrazovni uvjeti predškolskog odgoja i obrazovnog sustava koji zadovoljavaju sve uvjete Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe na području županije i posebice Općine Tribunj, veći broj djece koja pohađaju vrtić, pristup vrtiću prilagođen slabo pokretnoj djeci i roditeljima te osobama s invaliditetom, kao i dječjim kolicima, veća zaposlenost i poboljšana kvaliteta života na području Tribunja, te stvoreni preduvjeti za daljnji rast i razvoj zajednice te veći broj mladih obitelji trajno nastanjenih na području Općine Tribunj.

Dokumenti

PRISTUPAČNOST