Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Općinsko vijeće Općine Tribunj na svojoj 17. sjednici, održanoj dana 13. ožujka 2023. godine, donijelo je Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tribunj i  Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tribunj, koje su objavljene u “Službenu glasniku Općine Tribunj”, broj 5/23.

Odlukom o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tribunj obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tribunj dodijeljeno je trgovačkom društvu LEĆ d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti sa sjedištem u Vodicama, Obala Juričev Ive Cota 9.

Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Tribunj uređen je način pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: javna usluga)  koja podrazumijeva prikupljanje komunalnog otpada na području Općine Tribunj putem spremnika od pojedinog korisnika i prijevoz i predaju tog otpada ovlaštenoj osobi za obradu tog otpada.

Javna usluga uključuje sljedeće usluge:
• uslugu prikupljanja na lokaciji obračunskog mjesta/mjesta primopredaje korisnika usluge:
1. miješanog komunalnog otpada,
2. biootpada,
3. reciklabilnog komunalnog otpada i
4. glomaznog otpada jednom godišnje,
• uslugu preuzimanja otpada u reciklažnom dvorištu,
• uslugu prijevoza i predaje otpada ovlaštenoj osobi.

Predmetne Odluke stupaju na snagu dana 21. ožujka 2023. godine.

Na temelju članka 77. stavka 9.  i članka 77. stavka 5. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21), Općinski načelnik Općine Tribunj je, dana 15. ožujka 2023. godine, dao Očitovanje na prijedlog Cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tribunj i Suglasnost na prijedlog Cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tribunj, objavljene u “Službenom glasniku Općine Tribunj”, broj 6/23.

Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tribunj nalazi se u privitku Suglasnosti na prijedlog Cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tribunj (KLASA: 351-02/23-01/6, URBROJ: 2182-20-03-23-3), a primjenjivat će se od 1. travnja 2023. godine.

PRISTUPAČNOST