Javni natječaj za financiranje projekata od interesa za Općinu Tribunj koje provode organizacije civilnog društva za 2018. godinu

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj poziva sve organizacije civilnog društva koje imaju sjedište ili djeluju na području Općine Tribunj, a svojim djelovanjem obuhvaćaju korisnike s područja Općine Tribunj ,da se prijave na Javni natječaj za financiranje projekata od interesa za Općinu Tribunj koje provode organizacije civilnog društva za 2018. godinu.

Organizacije civilnog društva sukladno ovom Javnom natječaju mogu prijaviti projekte/manifestacije/građanske inicijative  za sljedeća prioritetna područja:
01. Razvoj civilnog društva
02. Djeca i mladi
03. Kultura
04. Sport i rekreacija
05. Socijalna skrb i zaštita zdravlja.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 16. veljače 2018.  Razmatrati će se samo projekti koji su dostavljeni u zadanom roku te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

Dokumentacija za prijavu u papirnatom obliku (potpisani i ovjereni izvornik) šalje se poštom, kurirom ili osobno (predaje se u pisarnici Općine Tribunj) na adresu: Općina Tribunj, Zamalin 22, 22 212 Tribunj, uz napomenu: Javni natječaj za financiranje projekata OCD-a za 2018. godinu – ne otvarati.

Dokumenti

PRISTUPAČNOST