Javni natječaj za prodaju dijela nekretnina u vlasništvu Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 11. stavka 1. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Tribunj („Službeni glasnik Općine Tribunj“, broj 8/17), Općina Tribunj dana 28. lipnja 2021. godine, objavljuje

 

OBAVIJEST

o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju dijela nekretnina u vlasništvu Općine Tribunj

 

Obavještavaju se sve zainteresirane osobe da je Općina Tribunj dana 28. lipnja 2021. godine raspisala Javni natječaj za prodaju dijela nekretnina u vlasništvu Općine Tribunj.

 

Predmet Javnog natječaja su: dio nekretnine katastarski označene kao čest. zem. 3239/7, Z.U. 4054, K.O. Tribunj, površine 29 m², koja se nalazi u predjelu Križine u Tribunju, označen točkama A-B-C-D-E-A, i dio nekretnine katastarski označene kao čest. zem. 3239/16, Z.U. 4054, K.O. Tribunj, površine 71 m², označene točkama F-G-H-I-J-K-F, a koji dijelovi tvore novoformirane katastarske čestice čest. zem. 3239/17 i 3239/18, Z.U. 4054, K.O. Tribunj, koje se nalaze u predjelu Križine u Tribunju, sve označeno na Geodetskoj snimci izrađenoj od strane Ovlaštenog inženjera geodezije Nade Bogdanović dipl.ing.geod., od 27. ožujka 2019. godine.

 

Predmetne nekretnine predstavljaju neizgrađene čestice zemlje koje se nalaze unutar građevinskog područja naselja unutar zone M1 – mješovite pretežito stambene namjene, sve sukladno odredbama Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 3/11 i 6/13, i „Službeni glasnik Općine Tribunj“, broj 13/18).

 

Početna kupoprodajna cijena predmetnih nekretnina iznosi 95.000,00 kuna.

Jamčevina iznosi 9.500,00 kuna, a uplaćuje se na žiro račun Općine Tribunj naznačen u tekstu Javnog natječaja.

 

Javni natječaj otvoren je 10 (deset) dana od dana objave ove Obavijesti u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“ te se ponude za kupnju dijela nekretnina izloženih u istom mogu podnijeti zaključno s 08. srpnja 2021. godine.

 

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 13. srpnja 2021. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama Općine Tribunj, Zamalin 22, Tribunj.

 

Cjeloviti tekst Javnog natječaja za prodaju dijela nekretnina u vlasništvu Općine Tribunj i pripadajući grafički prilog objavljeni su na službenim internetskim stranicama Općine Tribunj www.tribunj.hr, kao i na Oglasnoj ploči Općine Tribunj.

 

 

                                                                                                                 OPĆINA TRIBUNJ

Dokumenti

PRISTUPAČNOST