JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH OPĆINE TRIBUNJ

300 173 Općina Tribunj

Savjet mladih Općine Tribunj je savjetodavno tijelo Općine Tribunj, koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u cilju njihovog sudjelovanja i odlučivanja o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih općine Tribunj.

Savjet ima  pet članova uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. U Savjet se biraju mladi koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života te koji imaju prebivalište ili boravište na području Općine Tribunj. Osoba ne može istodobno biti član Savjeta mladih i član Općinskog vijeća Općine Tribunj.

Kandidature za članove Savjeta mladih temeljem javnog poziva za isticanje kandidatura ističu udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, udruge nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije u Republici Hrvatskoj te neformalne skupine mladih (skupina od najmanje pet mladih).

U okviru svog djelokruga Savjet mladih Općine Tribunj:

 • bira predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta;
 • donosi Poslovnik o radu Savjeta;
 • osniva stalna i povremena radna tijela, te bira i razrješava članove radnih tijela;
 • raspravlja na sjednicama Savjeta o pitanjima značajnim za rad, kao i o pitanjima iz djelokruga Općinskog vijeća koji su od interesa za mlade;
 • u suradnji sa predsjednikom Općinskog vijeća inicira donošenje odluka, programa i drugih akata od značaja za mlade i unaprjeđenje položaja mladih na području Općine Tribunj;
 • predlaže Općinskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređivanje položaja mladih na području Općine Tribunj te način rješavanja navedenih pitanja;
 • putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Općinskog vijeća prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata, davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade;
 • sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih;
 • potiče informiranje mladih, međusobnu suradnju Savjeta mladih u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja;
 • potiče mlade na aktivnu participaciju u lokalnoj samoupravi te ih prema potrebi poziva na sjednice i uključuje u svoj rad;
 • po potrebi poziva predstavnike tijela Općine Tribunj na sjednice Savjeta;
 • predlaže i podnosi Općinskom vijeću na odobravanje program rada i financijski plan za ostvarivanje programa rada Savjeta;
 • potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanje kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade;
 • obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

Pisani i obrazloženi prijedlozi ovlaštenih predlagatelja kandidatura za članove Savjeta mladih Općine Tribunj zajedno sa potpisanim Izjavama o prihvaćanju kandidature svakog pojedinog kandidata dostavljaju se osobno u pisarnicu Općine Tribunj ili poštom na adresu: Općina Tribunj, Zamalin 22, 22 212 Tribunj, Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja Općinskog vijeća Općine Tribunj, s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova  Savjeta mladih Općine Tribunj“, najkasnije do 18. siječnja 2024. godine.

Tekst Javnog poziva te obrasce za prijavu možete pronaći u nastavku.

PRISTUPAČNOST