Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika Etičkog odbora i predsjednika i dva člana Odbora za sprječavanje sukoba interesa za provedbu Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava kandidata za imenovanje:

  • predsjednika Etičkog odbora
  • predsjednika i dva člana Odbora za sprječavanje sukoba interesa.

Etički odbor je tijelo koje prati primjenu Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Tribunj (u daljnjem tekstu: Kodeksa ponašanja), provodi postupak zbog kršenja odredbi Kodeksa ponašanja koje se odnose na sprječavanje sukoba interesa, predlaže Općinskom vijeću donošenje odluke o usklađenosti postupanja općinskih vijećnika s Kodeksom ponašanja, predlaže Općinskom vijeću sankcije za općinske vijećnike za postupanja koja nisu u skladu s odredbama Kodeksa ponašanja koje se odnose na sprječavanje sukoba interesa, donosi smjernice o načelnim pitanjima vezanim uz sadržaj i primjenu Kodeksa ponašanja na vlastitu inicijativu ili na zahtjev općinskih vijećnika, promiče etičke standarde u obnašanju dužnosti u Općinskom vijeću, informira i daje savjete općinskim vijećnicima o pitanjima vezanim za očuvanje i jačanje njihova integriteta i moralnog ponašanja, pruža potporu u primjeni odredbi Kodeksa ponašanja, osobito u dijelu koji se odnosi na informiranje i edukaciju općinskih vijećnika u području primjene Kodeksa ponašanja te obavlja i druge poslove utvrđene Kodeksom ponašanja.

Etički odbor ima predsjednika i dva člana koje imenuje Općinsko vijeće Općine Tribunj. Predsjednik Etičkog odbora imenuje se na temelju javnog poziva iz reda osoba nedvojbenog javnog ugleda u lokalnoj zajednici.

 

Odbor za sprječavanje sukoba interesa je tijelo koje odlučuje u drugom stupnju o odlukama Općinskog vijeća o povredama Kodeksa ponašanja.

Odbor za sprječavanje sukoba interesa ima predsjednika i četiri člana koje imenuje Općinsko vijeće Općine Tribunj. Predsjednik i dva člana Odbora za sprječavanje sukoba interesa imenuju se na temelju javnog poziva iz reda osoba nedvojbenog javnog ugleda u lokalnoj zajednici.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave ovog Javnog poziva na službenoj internetskoj stranici Općine Tribunj.

 

U nastavku preuzmite cjelokupni tekst Javnog poziva, kao i pripadajuće obrasce te izjavu.

 

 

PRISTUPAČNOST