Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta Zajedno za njih II – Općina Tribunj – gerontodomaćica/radnica za pružanje socijalnih usluga starijim i nemoćnim osobama s područja općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava, KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-27, od 16. lipnja 2020. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. , Kodni broj: UP.02.1.1.05.0038, „Zajedno za njih II“ (KLASA: 102-06/20-01/1, URBROJ: 2182/20-03-20-7 od 08. srpnja 2020. godine), te članka 53. Statuta Općine Tribunj („Službeni glasnik Općine Tribunj“, broj 1/18, 4/18 i 7/20), Općinski načelnik Općine Tribunj, raspisuje

JAVNI POZIV

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta Zajedno za njih II – Općina Tribunj – gerontodomaćica/radnica za pružanje socijalnih usluga starijim i nemoćnim osobama s područja općine Tribunj

Broj traženih radnica: 5

Vrsta zaposlenja: rad na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Mjesto rada: Općina Tribunj

1. Opis poslova:

• pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
• pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
• pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
• pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,
• pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava,
• pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,
• pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

2. Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijem u radni odnos:

• nezaposlene žene bez obzira na duljinu prijave u evidenciji HZZ-a s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, majka djece s 3 i više malodobne djece, majka djeteta s teškoćama u razvoju, majka djeteta oboljelog od malignih bolesti, majka djeteta udovica, samohrana majka;
• nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Uz Prijavu na Javni poziv kandidati su dužni priložiti:

• presliku osobne iskaznice,
• presliku dokaza o završenoj školi,
• dokaz o dosadašnjem radnom stažu (potvrda, odnosno elektronički zapis s podacima o
radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
• potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva),
• uvjerenje nadležnog suda o ne vođenju kaznenog postupaka (izvornik ili elektronički zapis, ne stariji od 6 mjeseci),
• preporuka/referenca barem jednog prijašnjeg poslodavca (ili telefonski broj poslodavca u svrhu kontaktiranja),
• vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o povjerljivosti podataka (Obrazac Izjave u privitku).

Obrazac Prijave i obrazac Izjave o povjerljivosti podataka može se dobiti u Općini Tribunj, Jedinstveni upravni odjel, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati ili na službenim internetskim stranicama Općine Tribunj: www.tribunj.hr.

O ishodu izbora kandidatkinja koje ispunjavaju tražene uvjete, podnositeljice prijava bit će obaviješteni u zakonskom roku.

Osobe koje se prijavljuju na Javni poziv dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Općina Tribunj, Zamalin 22, 22 212 Tribunj, putem pošte (preporučeno) ili osobno najkasnije do 29. rujna 2020. godine, s naznakom: „Javni poziv – „ZAJEDNO ZA NJIH II“ – Općina Tribunj – NE OTVARATI-“.

Podnositeljice su u dužne naznačiti ukoliko pripadaju ciljanoj skupini iz točke 2., te priložiti odgovarajuću potvrdu (npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu i slično).

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O vremenu održavanja intervjua kandidatkinje će biti obavještene putem elektroničke pošte ili telefonskog broja navedenog u Prijavi na Javni poziv.

Javni poziv će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Tribunj – www.tribunj.hr.

NAČELNIK

Marko Grubelić. mag.oec.

Dokumenti

PRISTUPAČNOST