Lokalni izbori 2021.

300 173 Općina Tribunj

Na osnovi članka 126. stavka 5. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), članka 42. stavka 2. podstavka 1. i 56. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19 i 98/19, dalje: Zakon o financiranju), Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 41/21) te Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda („Narodne novine“, broj 41/21), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Tribunj, dana 22. srpnja 2021. godine, donijelo je Odluku o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izborima za općinskog načelnika Općine Tribunj 2021. (KLASA: 013-01/21-01/1, URBROJ: 2182/20-21-24) i Odluku o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izborima za članove Općinskog vijeća Općine Tribunj 2021. (KLASA: 013-01/21-01/1, URBROJ: 2182/20-21-25).

 

 

PRISTUPAČNOST