Načelnik Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti i zastupnik Općine kojem mandat traje četiri godine. Općinski načelnik i njegov zamjenik biraju se na neposrednim izborima sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Općinski načelnik odgovoran je središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug tijela Općine. Dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu Općinskom vijeću.

Obveze i ovlasti općinskog načelnika:

 • priprema prijedloge općih akata,
 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
 • utvrđuje prijedlog proračuna Općine i njegovo izvršenje,
 • usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz njegovog samoupravnog djelokruga, te nadzire njegov rad,
 • upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine, kao i prihodima i rashodima u skladu sa Zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća,
 • odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Općine do najviše milijun kuna,
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,
 • donosi pravilnik o radu Jedinstvenog upravnog odjela,
 • imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela,
 • imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
 • utvrđuje plan prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela,
 • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
 • usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela  u obavljanju poslova iz samoupravnog djelovanja Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini,
 • nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
 • daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i drugim propisima.

Općinski načelnik: Marko Grubelić, mag. oec.

Kontakt: marko.grubelic@tribunj.hr

RADNO ISKUSTVO

 Lipanj 2012.  Veljača 2017.

– Mazars Cinotti Consulting d.o.o. – Assistant Manager u poslovnom i poreznom savjetovanju – Studije transfernih cijene; porezni pregledi; Izrada i kontrola završnih godišnjih izvještaja; kontrola i usklade PDV mjesečnih obrazaca; analiza financijskih izvještaja; izrada poreznih mišljenja – porez na dobit, PDV, s naglaskom na porez na dohodak (izaslani radnici, optimizacija primanja ključnih zaposlenika, sve ostalo vezano za PDOH te obvezne doprinose).

 Svibanj – Lipanj 2012.

– Mazars Cinotti Accounting d.o.o.– Asistent u računovodstvu – (URA, IRA, izvodi, analiza financijskih izvještaja)

KO-AUTOR STRUČNIH KNJIGA

 • Mazars – Porezni savjetnik (2015)
 • Kako se pripremiti za nadzor porezne uprave (2012)

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

Listopad 2011. – Svibanj 2013. – Magistar ekonomije.

Ekonomski fakultet Zagreb, diplomski studij, smjer Financije

Srpanj 2007. – Rujan 2011. – bacc. oec.

Ekonomski fakultet Zagreb, preddiplomski studij, Poslovna ekonomija

Srpanj 2003. – Lipanj 2007.

Ekonomska škola Šibenik, smjer Ekonomist

DODATNO ISKUSTVO

– Ljetna sezona 2014. i 2015.

Udruga Tribunj

Organizacija evenata (Tradicionalne tribunjske magareće utrke, Tribunjska ribarska fešta, Tribunjske litnje igre).

– Tijekom 2014. i 2015. godine

Udruga Tribunj

Organizacija dočeka Nove godine (2014. i 2015.), te popratnih događanja tijekom zimskih praznika (Starinske igre, dječja Nova godina i ostalo); Bal pod maskama.

Pitaj načelnika

  Vaše Ime (obavezno)

  Vaš Email (obavezno)

  Predmet

  Odaberi temu

  Vaše pitanje

  PRISTUPAČNOST