Obavijest i javni poziv obveznicima plaćanja poreza na nekretnine po Zakonu o lokalnim porezima

300 173 Općina Tribunj

REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO – KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRIBUNJ
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OBAVIJEST I JAVNI POZIV
OBVEZNICIMA PLAĆANJA POREZA NA NEKRETNINE
PO ZAKONU O LOKALNIM POREZIMA

Temeljem članka 20. stavak 2. Zakona o lokalnim porezima ( „Narodne novine“, broj 115/16), koji je stupio na snagu 01. siječnja 2017. godine propisano je da se od 01. siječnja 2018. godine uvodi porez na nekretnine koji će u cijelosti zamijeniti komunalnu naknadu.

Obavještavaju se porezni obveznici s područja Općine Tribunj:

 1. Predmet oporezivanja je nekretnina (bez obzira da li je legalizirana ili ne i bez obzira da li je u zoni ili izvan građevinske zone).

Nekretninom se smatra :

 • Stambeni prostor – za trajno i povremeno stanovanje,
 • Poslovni prostor – prema stvarnoj djelatnosti,
 • Garažni prostor,
 • Drugi pomoćni prostori – koji služe glavnom prostoru koji ima svoju svrhu (zajednički dijelovi/prostorije, ljetne kuhinje, zimski vrtovi…)
 • Ostali prostori bez namjene – izvedeni prostori, ali bez namjene, izgrađeni objekti bez poslovanja,
 • Građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,
 • Neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja – izdani akti ako su protekle dvije godine od pravomoćnosti akta, ruševina i započeta gradnja

Nekretninom se ne smatra kao predmet oporezivanja: gospodarske zgrade – nisu stambeni, poslovni, garažni ni drugi pomoćni prostori, a nemaju namjenu, privremene građevine i opća dobra – ceste, komunalna infrastruktura.

 1. Porezni obveznik je svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje (vlasnik nekretnine), ali i nesamostalni posjednik (korisnik nekretnine po nekoj od Zakonom predviđenih osnova). U slučaju kada korisnik nekretnine ne plati porez taj dug će morati platiti vlasnik nekretnine, osim ukoliko je vlasnik prenio plaćanje poreza na nekretnine na korisnika što dokazuje ugovorom.
 2. Porez na nekretnine ne plaća se na nekretnine u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, na neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu jedinica lokalne  samouprave, na sakralne objekte u dijelu u kojem se obavljaju vjerski obredi.
 3. Porez na nekretnine se obračunava na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te na stvarnu površinu zemljišta.
 4. Godišnji iznos poreza po m² obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem: vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn), koeficijenta stanja (Ks) i koeficijenta dobi (Kd).
 5. Rješenje o porezu na nekretnine donosi se do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu, a prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 01. siječnja tekuće godine i takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze. Sve promjene koje nastanu tijekom godine primjenjuju se od slijedeće kalendarske godine.
 6. Rješenjem o porezu na nekretnine utvrđuje se porezni obveznik, iznos poreza po m² obračunske površine, obračunska površina, ukupni iznos poreza i rokovi plaćanja (ukupni iznos poreza utvrđuje se u godišnjem iznosu).

               Rješenjem se ne dokazuje vlasništvo nad nekretninom.

Kako je Općina Tribunj obvezna ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine pozivaju se vlasnici i korisnici nekretnina na području Općine Tribunj da, u smislu odredbi članka 59. stavak 2. Zakona o lokalnim porezima, najkasnije do 31. listopada 2017. godine dostave sve podatke o poreznim obveznicima i nekretninama kojih su vlasnici ili korisnici na obrascima koji se prilažu uz ovu obavijest (također su dostupni i na internetskoj stranici Općine Tribunj: www.tribunj.hr).

Dostava se može izvršiti poštom, osobno predajom obrazaca u uredima Općine i na e-mail adresu zorica.unic@tribunj.hr

Dodatne informacije u vezi poreza na nekretnine mogu se dobiti telefonskim putem na broj 022/446-349.

Ukoliko porezni obveznik ne dostavi tražene podatke postupiti će se sukladno članku 59. Zakona o lokalnim porezima te će se utvrditi porezna obveza na osnovi podataka kojima raspolaže Općina Tribunj s najvišim koeficijentima utvrđenim ovim zakonom za stanje i dob nekretnine.

PROČELNICA

Sanja Kumanović Stipaničev,  dipl. politolog

PRISTUPAČNOST