Obavijest o ponovnoj Javnoj raspravi o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) te Zaključka općinskog načelnika Općine Tribunj, KLASA: 350-02/20-01/6, URBROJ: 2182-20-03-22-10, od 21. veljače 2022. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Tribunj objavio je ponovnu Javnu raspravu o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).

Početak javnog uvida je 23. veljače 2022. godine, a završetak 2. ožujka 2022. godine.

Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave Prijedlog Plana bit će izložen na javni uvid u zgradi Općinske uprave Općine Tribunj, Zamalin 22, Tribunj, II. kat, svakim radnim danom od 12,00 do 15,00 sati.

Javno izlaganje o Prijedlogu Plana sa stručnim obrazloženjima izrađivača održat će se dana 25. veljače 2022. godine (petak) s početkom u 12,00 sati u zgradi Općinske uprave Općine Tribunj, Zamalin 22, Tribunj, II. kat.

S obzirom na trenutnu situaciju epidemije bolesti COVID-19, ulazak u prostorije Općine Tribunj radi javnog uvida moguć je uz poštivanje svih važećih zdravstveno-sigurnosnih mjera te uz obvezno nošenje zaštitne maske.

 

Javna rasprava se ponavlja sukladno odredbi članka 104. st. 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), uslijed novih okolnosti vezanih uz nemogućnost uvrštenja pojedinih izmjena i dopuna u ovaj postupak, a koje proizlaze iz očitovanja Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, KLASA: 350-01/22-02/5, URBROJ: 531-06-01-01/02-22-2, od 14. siječnja 2022. godine, u postupku ishođenja suglasnosti temeljem članka 108. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).

 

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da sudjeluju u ponovnoj javnoj raspravi te da tijekom javnog uvida i javnog izlaganja daju svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog Plana.

Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se:

  • upisati u Knjigu primjedbi za vrijeme trajanja javne rasprave,
  • dati u zapisnik za vrijeme trajanja javnog izlaganja,
  • dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Tribunj, Jedinstveni upravni odjel Općine Tribunj, Zamalin 22, 22212 Tribunj (za vrijeme trajanja javne rasprave) osobno ili putem pošte, zaključno s danom 2. ožujka 2022. godine.

Sukladno odredbi članka 104. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen Prijedlog Plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima Prijedloga Plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.

Nadležna tijela dostavljaju pisano očitovanje na Prijedlog Plana na gore navedenu adresu zaključno do 2. ožujka 2022. godine. Ukoliko do određenog roka ne dostave očitovanja, smatrat će se da nemaju primjedbi.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji budu dostavljeni nakon 2. ožujka 2022. godine, nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz navođenje adrese podnositelja, neće se razmatrati niti uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

U NASTAVKU PREUZMITE SVE POVEZANE DOKUMENTE:

A) Sažetak za javnost

B) Tekstualni dio (odredbe) + obrazloženje

KARTOGRAFSKI PRIKAZI:

1. Korištenje i namjena površina

2.1. Prometna i ulična mreža

2.2. Mreže elektroničkih komunikacija, elektroopskrbe i plinoopskrbe

2.3. Mreže vodoopskrbe i odvodnje otpadnih sanitarnih voda

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

4. Način i uvjeti gradnje

 

PRISTUPAČNOST