Obavijest o ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj i s tim povezanih I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) te Zaključka općinskog načelnika Općine Tribunj, KLASA: 350-02/22-01/6, URBROJ: 2182-20-03-22-25, od 19. listopada 2022. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Tribunj objavio je Ponovnu javnu raspravu o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj i s tim povezanih I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tribunj (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).

Javna rasprava trajat će od 24. listopada 2022. godine do 31. listopada 2022. godine.

Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave Prijedlog Plana bit će izložen na javni uvid u zgradi Općinske uprave Općine Tribunj, Zamalin 22, Tribunj, II. kat, svakim radnim danom od 10,00 do 15,00 sati.

Javno izlaganje o Prijedlogu Plana sa stručnim obrazloženjima izrađivača održat će se dana 25. listopada 2022. godine (utorak) s početkom u 10,00 sati u zgradi Općinske uprave Općine Tribunj, Zamalin 22, Tribunj, II. kat.

Javna rasprava se ponavlja sukladno odredbi članka 104. st. 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), a uslijed primjedbe Zavoda za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije, KLASA: 350-02/22-01/5, URBROJ: 2182-53-22-2, od 4. kolovoza 2022. godine, i KLASA: 350-02/22-01/5, URBROJ: 2182-53-22-4, od 6. rujna 2022. godine, u postupku ishođenja mišljenja u pogledu usklađenosti Konačnog prijedloga Plana s Prostornim planom Šibensko-kninske županije temeljem članka 107. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da sudjeluju u ponovnoj javnoj raspravi te da tijekom javnog uvida i javnog izlaganja daju svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog Plana.

Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se:

  • upisati u Knjigu primjedbi za vrijeme trajanja javne rasprave,
  • dati u zapisnik za vrijeme trajanja javnog izlaganja,
  • dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Tribunj, Jedinstveni upravni odjel Općine Tribunj, Zamalin 22, 22212 Tribunj (za vrijeme trajanja javne rasprave) osobno ili putem pošte,  ili na adresu elektroničke pošte: opcina.tribunj@si.t-com.hr,

i to zaključno s danom 31. listopada 2022. godine.

Sukladno odredbi članka 104. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen Prijedlog Plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima Prijedloga Plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.

Nadležna tijela dostavljaju pisano očitovanje na Prijedlog Plana na gore navedenu adresu zaključno do 31. listopada 2022. godine. Ukoliko do određenog roka ne dostave očitovanja, smatrat će se da nemaju primjedbi.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji budu dostavljeni nakon 31. listopada 2022. godine, nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz navođenje adrese podnositelja, neće se razmatrati niti uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

PRISTUPAČNOST