ONLINE anketa s ciljem istraživanja stava javnosti o usluzi javnog autobusnog prijevoza na području Šibensko-kninske županije

300 173 Općina Tribunj

Poštovani građani,

U tijeku je izrada projekta Procjena prijevoznog potencijala javnog linijskog prijevoza putnika na području Šibensko-kninske županije koji je dio cjelovite analize županijskog prijevoza putnika koju provodi Šibensko-kninska županija. U sklopu predmetne analize dosada je napravljena detaljna analiza postojeće ponude županijskog prijevoza putnika na području županije (županijske linije i njihov vozni red) te je u tijeku procjena prijevoznog potencijala (broja putnika), a na temelju
čega će se u posljednjoj fazi ove cjelovite analize definirati optimalna mreža županijskih linija kao i sam model poslovanja županijskog prijevoza putnika.

Osnovna svrha ove cjelovite analize je unaprjeđenje javnog prijevoza putnika na području Šibensko-kninske županije s ciljem poboljšanja pristupačnosti za
sve bez obzira na prihod i društveni status, a samim time i povećanje kvalitete života stanovnika i posjetitelja Županije.

Za potrebe izrade ovog projekta Vaše mišljenje kao korisnika je jako važno te Vas molimo da izdvojite minutu Vašeg vremena i ispunite sljedeću anketu o javnom autobusnom prijevozu putnika na području Vaše županije: https://forms.office.com/r/mNA2FBpNzS

PRISTUPAČNOST