Općinsko vijeće i predsjednik Općinskog vijeća

300 173 Općina Tribunj

Općinsko vijeće

Predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru djelokruga Općine, dodjeljuje nagrade i druga javna priznanja građanima i pravnim osobama za iznimna dostignuća i doprinos razvitka i ugleda Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom. Vijeće se saziva u roku od 30 dana od objave izbornih rezultata, broji 11 članova, odnosno vijećnika među koje ulaze predsjednik i jedan zamjenik, kojima mandat traje četiri godine i sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Odluke se donose većinom glasova, ako je na sjednici prisutna većina vijećnika. Sjednice su javne.

Predsjednik Općinskog vijeća:

 • zastupa Općinsko vijeće,
 • saziva i organizira te predsjeda sjednicama Općinskog vijeća,
 • predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
 • upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
 • brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
 • održava red na sjednici Općinskog vijeća,
 • usklađuje rad radnih tijela,
 • potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,
 • brine o suradnji Općinskog vijeća i općinskog načelnika,
 • brine se o zaštiti prava vijećnika i
 • obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijećaSlobodan Ukić

Potpredsjednica Općinskog vijeća: Josipa Jerkov