Općinsko vijeće i predsjednik Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Općinsko vijeće Općine Tribunj

Općinsko vijeće Općine Tribunj je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru djelokruga Općine Tribunj te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Općine Tribunj.

Općinsko vijeće se saziva u roku od 30 dana od dana objave konačnih rezultata izbora, broji 9 članova, odnosno vijećnika među koje ulaze predsjednik i potpredsjednik, kojima mandat traje četiri godine i sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Odluke se donose većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina vijećnika. Statut, proračun, poslovnik, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluka o raspisivanju referenduma i odluka o pristupanju raspravi o predloženoj promjeni Statuta Općine, donose se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća. Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća biraju se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Sjednice Općinskog vijeća su javne.

Predsjednik Općinskog vijeća:

 • zastupa Općinsko vijeće,
 • saziva i organizira te predsjeda sjednicama Općinskog vijeća,
 • predlaže dnevni red sjednica Općinskog vijeća,
 • upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
 • brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
 • održava red na sjednici Općinskog vijeća,
 • usklađuje rad radnih tijela,
 • potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,
 • brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
 • brine se o zaštiti prava vijećnika i
 • obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

 

Sastav Općinskog vijeća Općine Tribunj u sazivu (mandatu) 2021. – 2025. godine:

 1. Slobodan Ukić – predsjednik
 2. Mikica Milin – potpredsjednica
 3. Ante Perkov – član
 4. Luka Jakeljić – član
 5. Tomica Perkov – članica
 6. Frane Ferara – član
 7. Matea Šain – članica
 8. Damir Pilipac – član
 9. Dijana Grubelić – članica

Općinsko vijeće u ovom sazivu konstituirano je dana 8. lipnja 2021. godine.

PRISTUPAČNOST