POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU NABAVE RADOVA ZA PROJEKT „SANACIJE OGRADE I RASVJETE NA ŠETNICI LUNA ZAMALIN U TRIBUNJU“

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 12. stavka 1. i članka 15. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) i članka 12. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tribunj (KLASA: 400-01/17-01/2, URBROJ: 2182/20-03-17-1 od 5. siječnja 2017. godine), Povjerenstvo za provođenje postupka nabave radova za projekt projekt „Sanacije ograde i rasvjete na Šetnici Luna Zamalin u Tribunju“,  dana 17. listopada 2022. godine, objavilo je Poziv na dostavu ponuda u postupku nabave radova za projekt „Sanacije ograde i rasvjete na Šetnici Luna Zamalin u Tribunju“ (KLASA: 361-01/22-01/4, URBROJ: 2182-20-04-22-6, od 7. listopada 2022. godine),  CPV: 45453100-8.

Ponude se podnose u pisanom obliku u zapečaćenoj omotnici na kojoj, uz naziv i adresu Naručitelja, treba  navesti i naziv i adresu ponuditelja, a u donjem desnom kutu omotnice treba stajati naznaka: „NE OTVARAJ – PONUDA ZA NABAVU RADOVA ZA SANACIJU LUNA ZAMALIN“, i to poštom preporučeno, na adresu Općina Tribunj, Zamalin 22, 22212 Tribunj, ili se predaju osobno u pisarnicu Naručitelja.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 17. listopada 2022. godine u 10:00 sati.

 

Dokumenti

PRISTUPAČNOST