POZIV UDRUGAMA KOJE SU SUKLADNO SVOM STATUTU CILJNO I PREMA DJELATNOSTIMA OPREDIJELJENE ZA RAD S MLADIMA I ZA MLADE, UČENIČKIM VIJEĆIMA, STUDENTSKIM ZBOROVIMA, POMLADCIMA POLITIČKIH STRANAKA, SINDIKALNIH ILI STRUKOVNIH ORGANIZACIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ I NEFORMALNIM SKUPINAMA MLADIH ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA KANDIDATURA ZA ČLANOVE I ZAMJENIKE ČLANOVA SAVJETA MLADIH OPĆINE TRIBUNJ

300 173 Općina Tribunj

Općinsko vijeće Općine Tribunj dana 4. studenoga 2022. godine objavilo je Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Tribunj, u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“ i na službenim internetskim stranicama Općine Tribunj (www.tribunj.hr), a koji ostaje otvoren do 21. studenoga 2022. godine.

Savjet mladih Općine Tribunj savjetodavno je tijelo Općine Tribunj koje se osniva u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini.

U okviru svog djelokruga rada Savjet mladih:

  • raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga rada Općinskog vijeća koja su od interesa za mlade,
  • u suradnji s predsjednikom Općinskog vijeća inicira u Općinskom vijeću donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značaja za unapređivanje položaja mladih na području Općine Tribunj, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Općine Tribunj te način rješavanja navedenih pitanja,
  • putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Općinskog vijeća prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Općine Tribunj,
  • sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnog programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,
  • potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
  • predlaže i daje na odobravanje Općinskom vijeću program rada Savjeta mladih,
  • po potrebi poziva predstavnike tijela Općine Tribunj na sjednice Savjeta mladih,
  • potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade,
  • obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

U Savjet mladih Općine Tribunj bira se sedam (7) članova i njihovih zamjenika, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, na vrijeme od 3 (tri) godine.

Članovi Savjeta mladih Općine Tribunj mogu biti osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine Tribunj, koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 15 (petnaest) do navršenih 30 (trideset) godina života.

Pravo predlaganja kandidature za članove Savjeta mladih Općine Tribunj i njihove zamjenike imaju udruge koje su sukladno svom statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih.

Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, tu skupinu mora sačinjavati najmanje deset (10) mladih.

Prijedlozi kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Tribunj podnose se u pisanom obliku na adresu: Općina Tribunj, Općinsko vijeće, Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja, Zamalin 22, 22212 Tribunj, s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Tribunj“, osobno ili poštom preporučeno, na propisanom obrascu koji se može preuzeti na službenoj internetskoj stranici Općine Tribunj (www.tribunj.hr), uz potrebnu dokumentaciju navedenu u Javnom pozivu.

Kandidatura za člana i zamjenika člana Savjeta mladih obavezno sadrži podatke o ovlaštenom predlagatelju, odnosno popis mladih koji čine neformalnu skupinu mladih, podatke o kandidatu za člana i zamjenika člana (ime i prezime, datum i godina rođenja, adresa prebivališta, odnosno boravišta), te obrazloženje kandidature.

Općinsko vijeće Općine Tribunj, na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Tribunj, raspravlja Izvješće o provjeri formalnih uvjeta te s popisa važećih kandidatura bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Tribunj.

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Tribunj objavljuju se na web stranicama Općine Tribunj.

 

 

                                                                                                                               OPĆINA TRIBUNJ

PRISTUPAČNOST