Prethodno savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti – uređenje plaže Sovlje u Tribunju (1. faza)

300 173 Općina Tribunj
      REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
            OPĆINA TRIBUNJ
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
     KLASA: 361-01/18-01/18
     URBROJ: 2182/20-04-18-1
     Tribunj, 7. prosinca 2018.
SVIM ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
Predmet: Prethodno savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti – uređenje plaže Sovlje u Tribunju (1. faza)
Poštovani,
Obavještavamo Vas da javni naručitelj Općina Tribunj planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova na uređenju plaže Sovlje u Tribunju (1. faza).
Sukladno odredbi članka 198. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16), prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi s  predmetnom nabavom.
Ovim putem javni naručitelj Općina Tribunj stavlja na prethodno savjetovanje zainteresiranim gospodarskim subjektima nacrt dokumentacije o nabavi i nacrt troškovnika.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će do dana 13. prosinca 2018. godine.
Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja, zaključno s 13. prosinca 2018. godine, svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: davorka.brajkovic@tribunj.hr
Po isteku navedenog roka, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće i objaviti ga na svojim internetskim stranicama.
Prethodno savjetovanje objavljeno je i putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske dana 7. prosinca 2018. godine.
Privitak:
– nacrt dokumentacije o nabavi,
– nacrt troškovnika.

PRISTUPAČNOST