Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama(NN, br. 25/13 i 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija pripada svim korisnicima na jednaki način i pod jednakim uvjetima. Korisnici su jednaki u njegovu ostvarivanju.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13 i 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje

Općina Tribunj javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općine Tribunj na sljedeće moguće načine:

1. putem telefona na broj: +385 22 446 349

2. putem faksa na broj: +385 22 446 021

3. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: opcina.tribunj@si.t-com.hr na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

4. poštom na adresu: Općina Tribunj, Zamalin 22, 22 212 Tribunj na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

5. osobno na adresu: Općina Tribunj, Zamalin 22, 22 212 Tribunj na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 7-15 sati.

Zahtjev za pristup informacijama – obrazac u rubrici e obrasci /

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija – obrazac u rubrici e obrasci /

Imenovani Službenik za informiranje:

Zorica Unić, dipl. oec.

Općina Tribunj, Zamalin 22, 22 212 Tribunj

Tel.: 022 446 349

Fax: 022 446 021

E-mail službenika za informiranje: zorica.unic@tribunj.hr

Radno vrijeme službenika za informiranje: od 7-15 sati

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacijama

Općina Tribunj ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj25/13 i 85/15), koji su objavljeni u „Narodnim novinama” broj 12/14 i 15/14.

Korisnik prava na informaciju dužan je platiti naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastaju pružanjem informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama „Narodne novine”” broj 25/13 i na način kako slijedi.:

1. preslika jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna

2. preslika jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna

3. preslika jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna

4. preslika jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna

5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna

6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna

7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije i to:

– za 64 GB – 210,00 kuna,

– za 32 GB – 150,00 kuna,

– za 16 GB – 120,00 kuna,

– za 8 GB – 50,00 kuna,

– za 4 GB – 30,00 kuna.

8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna

9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za usluge koje nisu naprijed navedene, određuju se na način da se u visinu naknade zaračuna prosječna tržišna cijena za uslugu, trošak amortizacije koje Općina Tribunj ima te trošak poštanskih usluga.

Vrijeme koje službenik Jedinstvenog upravnog odjela provede prikupljajući, pripremajući i pružajući informaciju korisniku prava na pristup informacijama ne predstavlja materijalni trošak iz prethodnog stavka ovog članka.

NAPOMENA:

Službenik JUO zadužen za informiranje dostavit će korisniku informaciju po primitku dokaza o izvršenoj uplati utvrđene naknade. Za utvrđenu naknadu koja se plaća unaprijed, izdaje se račun na iznos konkretne naknade.

Za slučaju da iznos dužne naknade prelazi 150,00 kuna, Službenik JUO zadužen za informiranje zatražit će od korisnika da očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova u roku od 8 dana položi na račun proračuna Općine Tribunj. U slučaju da korisnik ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva.

Ukoliko troškovi ne prelaze iznos od 50,00 kuna korisniku prava na pristup informacijama neće se zaračunati troškovi koji nastaju pružanjem i dostavom informacije.

Naknada iz članka 6. ove odluke uplaćuje se na IBAN Općine Tribunj na broj: HR9623900011862600000,Model: 68 7706-OIB korisnika, uz naznaku svrhe plaćanja: naknada stvarnih materijalnih troškova za pružanje informacija.

Pravo na pristup informacijama uređuju

Opći propisi

· Zakon o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13 i 85/15)

· Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN, br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12 – proč.tekst)

· Zakon o tajnosti podataka (NN, br. 79/07, 86/12)

· Zakon o zaštiti tajnosti podataka (NN, br.108/96,79/07)

· Zakon o medijima (NN, br.59/04,84/11, 81/13)

· Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN, br.105/97,64/00,65/09,144/12)

· Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (NN, br.150/11, 12/13-Odluka USRH)

· Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (NN, br. 137/04)

· Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije iz članka 19. Stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj12/14 i 15/14)

Propisi EU

  • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora
  • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. Svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije

Interni akti:

  • Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
  • Odluka o imenovanju službenika za informiranje
  • Zahtjev za pristup informacijama
  • Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Dokumenti

PRISTUPAČNOST