Radna tijela Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Prema članku 44. Statuta Općine Tribunj, Općinsko vijeće osniva stalna i povremena radna tijela koja pripremaju i razmatraju prijedloge odluka i drugih akata iz djelokruga Općinskog vijeća, te druga pitanja koja su na dnevnom redu i o njima daju svoja stručna mišljenja.

Stalna radna tijela Vijeća su: Mandatna komisija, Odbor za statut, poslovnik i normativnu djelatnost te Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja.

Mandatnu komisiju Općinskog vijeća Općine Tribunj, na 1. konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Općine Tribunj od 23. lipnja 2017. godine, izabrani su:

 1. Vlado Grubišin, za predsjednika,
 2. Nikola Babun, za člana,
 3. Nikolina Matičev, za članicu.

Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja Općinskog vijeća Općine Tribunj, na 1. konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Općine Tribunj od 23. lipnja 2017. godine, izabrani su:

 1. Igor Stipaničev, za predsjednika,
 2. Josipa Jerkov, za članicu,
 3. Vlado Grubišin, za člana.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Tribunj, na 2. sjednici od 21. srpnja 2017. godine, izabrani su:

 1. Slobodan Ukić, za predsjednika,
 2. Nikolina Matičev, za člana,
 3. Luka Škugor, za člana.

Ostala radna tijela: Stožer civilne zaštite Općine Tribunj, Socijalno vijeće, Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja, Povjerenstvo za stipendije, Savjet mladih, Povjerenstvo za odvodnju, Povjerenstvo za imenovanje ulica i trgova.

Stožer civilne zaštite Općine Tribunj osnovan je Odlukom o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Tribunj (“Službeni glasnik Općine Tribunj”, broj 5/17). Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama koje usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama na području Općine Tribunj, a sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite i važećim podzakonskim aktima.

Članovi Stožera su:

 1. ANTE PERKOV, načelnik Stožera, zamjenik općinskog načelnika Općine Tribunj,
 2. ZDENKO JURIČEV MARTINČEV, zamjenik načelnika Stožera, zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Vodice,
 3. RADE BILIĆ, član Stožera, načelnik Policijske postaje Vodice,
 4. DANIJELA ERCEG, članica Stožera, načelnica Odjela za preventivne i planske poslove Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Šibenik,
 5. STANKO PERKOV, član Stožera, komunalni redar u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tribunj,
 6. MATE JUGOV, član Stožera, voditelj lučke operative u Marini Tribunj,
 7. MATEJA BRANICA, članica Stožera, upraviteljica Ribarske zadruge Adria,
 8. NEVENKA BILAĆ, članica Stožera, medicinska sestra u Ordinaciji obiteljske medicine u Tribunju,
 9. MARIO BLATANČIĆ, član Stožera, spašavatelj – predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Šibenik.

Socijalno vijeće

Radi se o mjesnom vijeću sastavljenom od članova Općinskog vijeća i stanovnika priznatih u svojoj struci i mjestu. Sastaje se 2-3 puta godišnje na zahtjev građana i razmatra socijalna pitanja i probleme u sredini. Najčešće je tu riječ o jednokratnoj financijskoj pomoći pojedincima i obiteljima lošeg imovinskog ili zdravstvenog stanja.

Članovi Socijalnog vijeća:

 1. Dijana Grubelić,
 2. Nedjeljko Stipaničev,
 3. Lucija Cvitan,
 4. Zdravko Babun,
 5. Ivica Stjepić.

Članovi Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja:

 1. Davorka Brajković, dipl. iur., rukovoditeljica Odsjeka za opće, pravne, kadrovske poslove i upravljanje imovinom Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tribunj, predstavnica Općine Tribunj,
 2. Nikolina Matičev, mag. iur., predstavnica Općine Tribunj,
 3. Ivica Stjepić, predstavnik Općine Tribunj,
 4. Jadranka Fržop, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj, predstavnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj Šibenskokninske županije,
 5. Alen Tomažin, ing. pomorskog prometa, kapetan, predstavnik Lučke kapetanije Šibenik, Lučke ispostave Vodice.

Članovi Povjerenstva za stipendije:

 1. Doc. dr. sc. Gordana Čupković,
 2. Joško Ferara,
 3. Filip Bolanča,
 4. Slavica Milić,
 5. Marijana Cvitan.

Članovi aktualnog Savjeta mladih: