Radna tijela Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Prema članku 48. Statuta Općine Tribunj (“Službeni glasnik Općine Tribunj”, broj 2/21), Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela u svrhu razmatranja i pripreme odluka i drugih akata iz njegova djelokruga te drugih pitanja koja su na dnevnom redu i o kojima daju svoja stručna mišljenja.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tih tijela utvrđuju se Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Tribunj ili posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela.

Stalna radna tijela Općinskog vijeća osnovana Satatutom Općine Tribunj su:

 1. Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja
 2. Odbor za statut, poslovnik i normativnu djelatnost i
 3. Mandatna komisija.

 

Odbor za izbor imenovanja i razrješenja Općinskog vijeća Općine Tribunj čine predsjednik i dva člana te se bira na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Općine Tribunj u pravilu iz redova vijećnika.

Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja predlaže:

 • izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
 • izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,
 • imenovanje i razrješenje drugih osoba određenih Statutom Općine Tribunj i drugim odlukama Općinskog vijeća,
 • propise o naknadi vijećnicima za rad u Općinskom vijeću.

Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja Općinskog vijeća Općine Tribunj izabran je na 1. konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Općine Tribunj održanoj dana 8. lipnja 2021. godine, u sastavu:

 1. Matea Šain – predsjednica,
 2. Mikica Milin – članica,
 3. Dijana Grubelić – članica.

 

Mandatnu komisiju Općinskog vijeća Općine Tribunj čine predsjednik i dva člana te se bira na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Općine Tribunj iz redova vijećnika.

Mandatna komisija:

 • na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće Općine Tribunj o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
 • obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
 • obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinje obavljati vijećničku dužnost,
 • obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,
 • obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

Mandatna komisija Općinskog vijeća Općine Tribunj izabrana je na 1. konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Općine Tribunj održanoj dana 8. lipnja 2021. godine, u sastavu:

 1. Tomica Perkov, predsjednica,
 2. Luka Jakeljić, član,
 3. Damir Pilipac, član.

PRISTUPAČNOST