Registar imenovanih članova nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članaka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), odredaba Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tribunj za razdoblje od 2022. do 2028. godine („Službeni glasnik Općine Tribunj“, broj 7/21) i članka 54. Statuta Općine Tribunj („Službeni glasnik Općine Tribunj“, broj 2/21), Općinski načelnik Općine Tribunj, dana 19. travnja 2022. godine, donio je Odluku o uspostavi Registra imenovanih članova nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava Općine Tribunj.

Registar prikazuje članove nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava u kojima Općina Tribunj ima poslovne udjele, sve temeljem postojećih podataka iz sudskog registra.

Podaci u Registru temelje se na podacima temeljem provedenih upisa u Sudski registar na dan uspostave Registra.

Općina Tribunj dužna je redovito ažurirati podatke objavljene u Registru.

 

PRISTUPAČNOST