Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Izvješća o stanju u prostoru Općine Tribunj za razdoblje 2017. – 2020. godine

300 173 Općina Tribunj

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću („Narodne novine“, broj 140/09), a u svrhu informiranja javnosti dana 26. listopada 2021. godine, objavljuje se Nacrt Izvješća o stanju u prostoru Općine Tribunj za razdoblje 2017. – 2020. godine, te se poziva zainteresirana javnost za dostavu svojih mišljenja i prijedloga zaključno do 10. studenoga 2021. godine.

Pravna osnova za donošenje Izvješća o stanju u prostoru na području Općine Tribunj za razdoblje 2017. – 2020. godine je članak 39. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) kojim je propisano da Hrvatski sabor, odnosno predstavnička tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, svaki za svoju razinu, razmatraju izvješće o stanju u prostoru za razdoblje od četiri godine. Izvješće o stanju u prostoru za razinu jedinice lokalne samouprave izrađuje stručno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave, ako Zakonom o prostornom uređenju nije propisano drukčije, dok su u izradi izvješća o stanju u prostoru dužna, na zahtjev zavoda, odnosno stručnog upravnog tijela koje izrađuje izvješće, sudjelovati javnopravna tijela u čijem je djelokrugu obavljanje poslova od utjecaja na sadržaj izvješća. Nacrt izvješća, odnosno njegova dijela, osim zavoda, na svim razinama može izrađivati pravna osoba, odnosno ovlašteni arhitekt, koji ispunjava uvjete za obavljanje poslova prostornog uređenja propisane posebnim zakonom.

Izvješće o stanju u prostoru je obavezan dokument kojim se, sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju, Općinsko vijeće, nadležna tijela općinske uprave te stručna i šira javnost kroz niz egzaktnih pokazatelja izvješćuju o stanju i promjenama u prostoru u promatranom četverogodišnjem razdoblju.

Izvješćem se analizira stanje i trendove prostornog razvoja te provedbu prostornih planova i drugih dokumenata koji utječu na prostor i daje prijedloge za unapređenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće razdoblje.

Izradom i donošenjem Izvješća o stanju u prostoru Općine Tribunj za razdoblje 2017. – 2020. godine stvaraju se preduvjeti za daljnju izradu prostornih planova, eventualno potrebnih izmjena i dopuna istih, kao i procjenu potrebe izrade drugih strateških i razvojnih odluka i dokumenata Općine Tribunj.

Savjetovanje traje od 26. listopada 2021. godine do zaključno 10. studenoga 2021. godine. Popunjeni obrazac potrebno je dostaviti na adresu elektronske poštedavorka.brajkovic@tribunj.hr ili na adresu Općina Tribunj, Jedinstveni upravni odjel, Zamalin 22, 22212 Tribunj.

Prihvaćeni prijedlozi, primjedbe i sugestije unijet će se u konačni prijedlog Izvješća o stanju u prostoru Općine Tribunj za razdoblje 2017. – 2020. godine te dostaviti Općinskom vijeću Općine Tribunj na razmatranje.

Nakon toga, Zaključak o razmatranju Izvješća o stanju u prostoru i Izvješće o stanju u prostoru na području Općine Tribunj za razdoblje 2017. – 2020. godine objavit će se u Službenom glasniku Općine Tribunj, dok će se Izvješće dostaviti u elektroničkom obliku Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te Zavodu za prostorni razvoj.

PRISTUPAČNOST