UPISI U DJEČJI VRTIĆ MASLINA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 1.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i Plana upisa djece u  Dječji vrtić Maslina za pedagošku godinu 2022./2023., koji je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića uz prethodnu suglasnost osnivača Općine Tribunj (KLASA: 601-01/22-01/6, URBROJ: 2128-20-01-22-3 od 17. svibnja 2022. godine), DJEČJI VRTIĆ MASLINA oglašava:

OBAVIJEST

o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2022./2023.

na području Općine Tribunj

 • redoviti 10-satni program za djecu od navršene jedne do treće godine života – JASLICE
 • redoviti 10-satni program za djecu od navršene treće godine do polaska u školu – VRTIĆ
 • redoviti 10-satni program za djecu od navršene četvrte godine do polaska u školu – VRTIĆ
 • redoviti 6-satni program za djecu od navršene treće godine do polaska u školu – VRTIĆ
 • besplatni program predškole – 250 sati godišnje – organizacija ovisi o potrebama roditelja

Upisi traju od srijede 1. lipnja 2022. do srijede 8. lipnja 2022. godine.

Svaki roditelj koji želi prijaviti dijete u vrtić može potrebnu dokumentaciju dostaviti osobno ili poslati na adresu:

Dječji vrtić Maslina

Vladimira Nazora 7b, 22212 Tribunj

U slučaju dodatnih pitanja i poteškoća možete se javiti  na br. tel: 022/446–145 i 091/349-0049 ili na e-mail:

dvmaslina.tribunj@gmail.com, kontakt@dvmaslina-tribunj.hr

 OBVEZNA DOKUMENTACIJA:

 1. Rodni list djeteta (preslika)
 2. Uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja, dijete i ostalu malodobnu djecu (uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci)
 3. Liječnička svjedodžba (donosi se naknadno i ne smije biti starija od 15 dana prije polaska u vrtić)
 4. Preslika kartona procijepljenosti djeteta
 5. Zahtjev za upis djeteta (preuzeti u Vrtiću i ispunjeno predati s ostalom dokumentacijom)
 6. Inicijalni upitnik (preuzeti u Vrtiću i ispunjeno predati s ostalom dokumentacijom)

DODATNI DOKUMENTI I/ILI DOKUMENTI KOJIMA RODITELJI ILI SKRBNICI DOKAZUJU PRAVO PREDNOSTI PRI UPISU:

 1. za dijete roditelja/skrbnika invalida Domovinskog rata – rješenje nadležnog ministarstva o statusu invalida Domovinskog rata,
 2. za dijete oba zaposlena roditelja – potvrde poslodavaca o zaposlenju roditelja i preslike prijava na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
 3. za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem – potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja i preslika prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu
 4. za dijete samohranog zaposlenog roditelja – potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja i preslika prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje te dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta,
 5. za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
 6. za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece – za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih,
 7. za dijete u godini prije polaska u školu rodni list ili izvadak iz matice rođenih,
 8. za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe – relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta,
 9. za dijete koje živi izvan područja Općine Tribunj – rješenje o sufinanciranju boravka djeteta druge jedinice lokalne samouprave.
INICIJALNI RAZGOVORI SA RODITELJIMA provodit će se prema potrebi i procjeni stručno-razvojne službe, o čemu će roditelji biti pravodobno obaviješteni.

JAVNA OBJAVA PRIMLJENE DJECE bit će objavljena na oglasnoj ploči u DV Maslina u petak 10. lipnja 2022. godine.

Na rješenje roditelji se mogu žaliti Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Maslina u žalbenom roku od 15 dana od dana oglašavanja rezultata upisa.

 

ŽALBE S UPISNOM DOKUMENTACIJOM šalju se na e-mail: dvmaslina.tribunj@gmail.com ili kontakt@dvmaslina-tribunj.hr

ROK ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA ZA SVU DJECU TRAJE OD 27. LIPNJA 2022. GODINE DO 29. SRPNJA 2022. GODINE.

 

PRISTUPAČNOST