Urbanistički plan općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Među priloženim dokumentima možete pronaći sve podatke o namjeni površina i uvjetima gradnje na području Općine Tribunj kao i ostale detalje iz Urbanističkog plana.

GRAFIČKI DIO

Korištenje i namjena površina

Prometna i ulična mreža

Mreže javne telekomunikacije, elektroopskrbe i plinoopskrbe

Mreže vodoopskrbe i odvodnje otpadnih sanitarnih voda

Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Način i uvjeti gradnje

PRISTUPAČNOST