III. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj
300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj započela je s postupkom izrade III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj te je u svezi s tim započela s provođenjem postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj. U nastavku možete preuzeti i pročitati (u docx. i pdf. obliku) Odluku…

Javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna UPU-a
300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13 i 65/17) te Zaključka općinskog načelnika Općine Tribunj, KLASA: 350-02/18-01/1, URBROJ: 2182/20-03-18-14, od 21. svibnja 2018. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Tribunj objavio je Javnu raspravu o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj. Javna rasprava trajat će…

II. izmjene i dopune UPU-a naselja Tribunj
300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 88. stavak 1.  Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13 i 65/17) Jedinstveni upravni odjel Općine Tribunj daje: OBAVIJEST O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA TRIBUNJ Temeljem Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj (“Službeni glasnik Općine Tribunj”, broj 13/17), započeta je izrada: II IZMJENA I…

I. izmjene i dopune UPU-a naselja Tribunj
300 173 Općina Tribunj

REPUBLIKA HRVATSKA ŠIBENSKO – KNINSKA ŽUPANIJA OPĆINA TRIBUNJ OPĆINSKO VIJEĆE  Na temelju članka 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine”, broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), članka 32. Statuta Općine Tribunj („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 09/09) i Odluke o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj…

Urbanistički plan općine Tribunj
300 173 Općina Tribunj

Među priloženim dokumentima možete pronaći sve podatke o namjeni površina i uvjetima gradnje na području Općine Tribunj kao i ostale detalje iz Urbanističkog plana. GRAFIČKI DIO Korištenje i namjena površina Prometna i ulična mreža Mreže javne telekomunikacije, elektroopskrbe i plinoopskrbe Mreže vodoopskrbe i odvodnje otpadnih sanitarnih voda Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina Način i…