III. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj – usvojeno

Općinsko vijeće Općine Tribunj je na svojoj 11. sjednici održanoj dana 17. svibnja 2022. godine donijelo Odluku o donošenju III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj. Odluka je objavljena u “Službenom glasniku Općine Tribunj”, broj 12/22, od 18. svibnja 2022. godine.

Na temelju članka 51. st. 1. toč. 4. Statuta Općine Tribunj („Službeni glasnik Općine Tribunj“, broj 2/21), a u svezi s člankom 113. st. 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Općinsko vijeće Općine Tribunj putem Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Tribunj, na sjednici održanoj dana 10. lipnja 2022. godine, utvrdio je Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu te grafičkog dijela Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj.
Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu te grafičkog dijela Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj obuhvaća Odredbe za provedbu i grafički dio Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj iz Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 3/11), Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 6/13), Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj („Službeni glasnik Općine Tribunj“, broj 13/18) i Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj („Službeni glasnik Općine Tribunj“, broj 12/22), u kojima je utvrđeno vrijeme njihova stupanja na snagu.
Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu te grafičkog dijela Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj sadržan je u Elaboratu broj A-763/2021 izrađenom od URBING d.o.o. iz Zagreba. Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu objavit će se u „Službenom glasniku Općine Tribunj“.

PRISTUPAČNOST