Ovlasti i obveze članova Općinskog vijeća
300 173 Općina Tribunj

Mandat vijećnika izabranih na redovnim izborima traje četiri godine, nije obvezujući ni opoziv. Vijećnici svoje dužnosti obavljaju počasno i za to ne primaju plaću. Prava i dužnosti vijećnika utvrđene su Statutom, Poslovnikom i drugim aktima Vijeća i zakonom, a to su: sudjelovanje na sjednicama Općinskog vijeća, rasprava i glasovanje o svakom pitanju koje je na…

Općinsko vijeće i predsjednik Općinskog vijeća
300 173 Općina Tribunj

Općinsko vijeće Predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru djelokruga Općine, dodjeljuje nagrade i druga javna priznanja građanima i pravnim osobama za iznimna dostignuća i doprinos razvitka i ugleda Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom. Vijeće se saziva u roku od 30…

Radna tijela Općinskog vijeća Općine Tribunj
300 173 Općina Tribunj

Prema članku 44. Statuta Općine Tribunj, Općinsko vijeće osniva stalna i povremena radna tijela koja pripremaju i razmatraju prijedloge odluka i drugih akata iz djelokruga Općinskog vijeća, te druga pitanja koja su na dnevnom redu i o njima daju svoja stručna mišljenja. Stalna radna tijela Vijeća su: Mandatna komisija, Odbor za statut, poslovnik i normativnu djelatnost te Odbor za…