Ovlasti i obveze članova Općinskog vijeća
300 173 Općina Tribunj

Mandat vijećnika izabranih na redovnim izborima traje četiri godine, nije obvezujući ni opoziv. Vijećnici svoje dužnosti obavljaju počasno i za to ne primaju plaću. Prava i dužnosti vijećnika utvrđene su Statutom, Poslovnikom i drugim aktima Vijeća i zakonom, a to su: sudjelovanje na sjednicama Općinskog vijeća, rasprava i glasovanje o svakom pitanju koje je na…

Općinsko vijeće i predsjednik Općinskog vijeća Općine Tribunj
300 173 Općina Tribunj

Općinsko vijeće Općine Tribunj Općinsko vijeće Općine Tribunj je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru djelokruga Općine Tribunj te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Općine Tribunj. Općinsko vijeće se saziva u roku od 30 dana od dana objave konačnih rezultata izbora,…

Radna tijela Općinskog vijeća Općine Tribunj
300 173 Općina Tribunj

Prema članku 48. Statuta Općine Tribunj (“Službeni glasnik Općine Tribunj”, broj 2/21), Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela u svrhu razmatranja i pripreme odluka i drugih akata iz njegova djelokruga te drugih pitanja koja su na dnevnom redu i o kojima daju svoja stručna mišljenja. Sastav, broj članova, djelokrug i…

PRISTUPAČNOST