Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tribunj
300 173 Općina Tribunj

Savjetovanje se provodi u skraćenom roku zbog usklađivanja akata sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 144/20), temeljem čijih su odredbi jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja…

2021.
300 173 Općina Tribunj

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Statuta Općine Tribunj
300 173 Općina Tribunj

Savjetovanje se provodi u skraćenom roku zbog usklađivanja akata sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 144/20), temeljem čijih su odredbi jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja…

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Tribunj za 2020. godinu
300 173 Općina Tribunj

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću („Narodne novine“, broj 140/09), upućujemo J A V N I  P O Z I V za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Tribunj za…

2019.
300 173 Općina Tribunj

Dokumenti Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog otpada File size: 226 KB Downloads: 62 OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU File size: 20 KB Downloads: 75 IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERTESIRANOM JAVNOŠĆU File size: 29 KB Downloads: 72

2018. godina – Zatvorena savjetovanja
300 173 Općina Tribunj

Dokumenti Nacrt prijedloga Odluke o nacinu pruzanja javne usluge prikupljanja mijesanog komunalnog otpada File size: 214 KB Downloads: 122 OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU O PRIJEDLOGU ODLUKE-LEC File size: 16 KB Downloads: 75 OBRAZAC IZVJESCA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOSCU_1_2018 File size: 19 KB Downloads: 68 Odluka o mjerama za sprjecavanje nepropisnog odbacivanja otpada i…

Zatvorena savjetovanja – Arhiva
300 173 Općina Tribunj

Javni uvid o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Tribunj za razdoblje od 2016. – 2022. god… Dokumenti Obrazac Izvjesca o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnoscu File size: 484 KB Downloads: 0 Zakljucak o utvrdivanju Nacrta Plana gospodarenja otpadom Opcine Tribunj od 2016. - 2022. god File size: 386 KB Downloads: 0 OBRAZAC IZVJESCA O PROVEDENOM…